menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ผู้ที่มาเที่ยว ชิม ช้อป ภายในถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่

ร่วมต้อนรับนายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่&nb

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเเวงใหญ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งใหม่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายปัญญา

ติดตามการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1

"รักถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอ

การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการและไม่ฉวยโอกาศขึ้นราคาสินค้าและบริการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ลงพื้นที่พัฒนาความสะอาด Big Cleanning ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายแพทย์ อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

คลีนนิ่งพัฒนาความสะอาด โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก่อนเปิดภาคเรียน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยกา

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

กิจกรรม Big Cleanning ในศาสนสถาน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
ช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
  มอบหมายให้ นาง

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตาตาให้สัตว์ทั้งหลาย

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตาตาให้สัตว์ทั

เปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

ตั้งการ์ดอย่างต่อเนื่อง จุดคัดกรองเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" จุดคัดกรองอุณภูมิ พนักงานและผู้มาติดต่อราชก

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. จากแฟนเพจ LiveNBT2HD

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การถ่ายท

จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลบ้านไผ่

สาระควรรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ดังนี้ ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยสวมใส่เสื้อผ้าที

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที

กิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

 

 

เย็นวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ป

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ

ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้รับบริการCheck-in Check-out ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ตามนโยบายของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้รับบริการCheck-in Check-out ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชน

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2563

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2563
---------
>>> ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง

ปรึกษาหารือเเนวทางปฏิบัติร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ดำเนินการเปิดท่อระบายน้ำ นำเศษหินและดูดโคลน ที่ขวางทางน้ำ เป็นสาเหตุให้น้ำระบายไม่ทัน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ให

การถ่ายทอดสด Live Streaming

บริเวณจุดคัดกรองเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

อยู่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์

เข้าร่วมเปิดตลาดสินค้าเกษตร NEW NORMAL กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์ COVID-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ตู้ปันความสุข หยิบแต่พอเพียง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ภารกิ

ตู้ปันความสุข หยิบแต่พอเพียง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ภารกิ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ITA-EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานฯ

กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ น

Big Cleaningภารกิจที่7 ปฏิบัติการครั้งที่3 ณ สวนสาธารณะหนองสวรรค์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เย็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

มอบถัง SAVE เมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ....

ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดั

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 18-05-63

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่

ระวังบุคคลแอบอ้างเป็น ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ

ประชาสัมพันธ์จากอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ได้รับการร้องเรียนว่า มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่"ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ"(บุคลากรในกระทรวงก

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที

สนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที

การถ่ายทอดสด Live Streaming 11 พ.ค. 2563

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารCOVID-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีรดน้ำศพ นางสาวบุญญาพร ผาสม (ปลัดบุ๋ม) ปลัดเทศบาลตำบลชนบท

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เที่ยงวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสุภาภรณ์ คำภ

โรงทานคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวะขอนแก่น เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าวควรจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปรับบริการที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวะขอนแก่น เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าวควรจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปรับบริการที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก และเ

Chef Banphai Team ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 29 เมษายน 2563 Chef Banphai Team เทศบาลเมืองบ้าน

รับมอบเงินจาก นายพัฒนวิทย์ ใจตรง จำนวน 1000 บาท

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงบ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบเงินจาก นายพัฒนวิทย์ ใจตรง  จำ

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้ามอบไข่ไก่ ข้าวสาร และเครื่องปรุงรส

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
บ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563 นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้ามอบไ

รับมอบเงินจาก นายกำพล ขันขวา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 1,000 บาท โดยมีนางสาวกันยารัตน์ ขันขวา (บุตรสาว) เป็นผู้แทนนำมอบ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบเงินจาก นายกำพล ขันขวา สมาชิกสภาเทศ

รับมอบไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง น้ำมันพืช 2 ขวด เนื้อหมู 5 กิโลกรัม และข้าวสาร 2 ถุง จากนางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมครอบครัว

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง น้ำมันพืช 2 ขว

ทม.บ้านไผ่ การ์ดไม่ตก ป้องกันแนวหน้าอย่างต่อเนื่องล้างถนนลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 14

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เย็นวันที่ 28 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

สนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ล้างทำความสะอาดถนน ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 13

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 27 เมษายน 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 24 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

เข้าสวัสดีเนื่องในวันปีใหม่ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ช่วงบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเ

โครงการ Chef Banphai Team ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณ ป้ายรถเมล์ ตามจุดเสี่ยง

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ร่วมพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและยาชุดพระราชทานแจกจ่ายให้กับจิตอาสาโควิด-19

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 26 เมษายน 2563)"

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวัน

โครงการเชฟบ้านไผ่ทีม ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน 19ชุมชน 411คน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ได้รับความเดือดร้อ

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”ปฏิบัติการครั้งที่ 11 การล้างถนนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด- 19

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 21 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ ปลัด

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนปฏิบัติการต้านโควิด 19

ช่วงเที่ยงวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย

ร้บมอบชุดPPE และหน้ากากผ้า จำนวน 45 ชุด จากคุณอรรจมาภรณ์ อัฑฒกรยลสุข โรงสีเลียงฮงไชย ห้องภาพลัคน์ สตูดิโอ ร้านกรุงทองเฟอร์นิเจอร์ และเพื่อนๆ

ช่วงเช้าวันที่ 21 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
 มอบหมายให้ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร้บมอบชุดPPE แล

รองผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมปฏิบัติการล้างถนนครั้งที่10

เย็นวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย จำนวน2เครื่อง โดยงบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เช้าวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้ารับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย  จำนวน2เครื่อง โดยงบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประ

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ผู้แทนนางทองล้วน วงค์คำและครอบครัว เข้ามอบเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ Chef Banphai

ช่วงเช้าของวันนี้  17 เมษายน 2563 นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ผู้แทนนางทองล้วน วงค์คำและครอบครัว เข้ามอบเงินจำนวน 1,000 บาท  ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อร่วมสน

ประชุม 16-04-63

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ร่วมบริจาค Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาค Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาคร่วมโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 16 เมษายน 2563 นางสาวเรณู

รับมอบเนื้อหมูสด จากบริษัท มั่งมีมาร์ท

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

รองผู้ว่าฯลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ อปท.ในอำเภอบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบบริจาค Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาคโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ผู้แทนจากบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน20 เเพ็คและเจลล์แอลกอฮอร์ 2 แกนลอน

เช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้แทนจากบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน20 เเพ

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

ช่วงเช้าวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

เชฟบ้านไผ่ทีม แจกจ่ายอาหารให้ผู้เดือดร้อน 17ชุมชน 322คน

บ่ายวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบเงินบริจาคจาก นายสมคิด พลเยี่ยม ผูู้แทนประธานชุมชนศาลเจ้า2 จำนวน 1000 บาท

ช่วงบ่ายวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 13 เมษายน 2563 นายนำพล ดาร

ตรวจเยี่ยมการติดตั้งม่านพลาสติกใสป้องกันเชื้อโรคภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น

บ่ายวันที่ 13 เมษายน 2563 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสุภาภรณ์ คำภูเ

มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานเทศบาล

บ่ายวันที่ 13 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม นำตู้ฆ่าเชื้อ ไวรัสโคิวิด-19

เช้าวันที่ 13 เมษายน 2563 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรว

ผู้นำอิหม่าม มิสยิดบ้านไผ่เข้ามอบเงินสนันสนุนโครงการChef banphai Team ประกอบอาหารแจกจ่าย ประชาชนได้รับผลกระทบ

เช้าวันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้นำอิหม่าม มิสยิดบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวจิรวดี เจริ

นำพวงหรีดแสดงความอาลัย คุณแม่ที ลิ่วไทสง

บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบเนื้อหมูสดจำนวน 20 กิโลกรัม และตับสดจำนวน 20 กิโลกรัม จากบริษัท มั่งมีมาร์ท

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางกิติมา อสุ

บริจาค Chef BanPhai Team

ช่วงเช้าวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

พิธีมอบตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ช่วงเช้าวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ลงพื้นที่มอบข้าวให้ประชาชน​ รวมทั้งสิ้น​ จำนวน​ 348 ห่อ ตามโครงการ chef Banphai รวมใจต้านภัย COVID-19

ช่วงเย็นวันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและผลิตภัณฑ์ชุดทำความสะอาด

เช้าวันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

รับมอบน้ำมันพืชและซอสหอยนางรมอย่างละ 2 ลัง จากนายมงคล มูลอามาตย์ และนางสุปรีดา มูลอามาตย์

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน

รับมอบเนื้อหมูสดจำนวน 20 กิโลกรัม และตับสดจำนวน 20 กิโลกรัม จากบริษัท มั่งมีมาร์ท

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน

“Chef Banphai Team” รวมน้ำใจต้านภัยโควิด

ช่วงเย็นวันที่ 8 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เ

Chef Banphai จัดทำอาหารแจกจ่ายผู้ได้รับความเดือดร้อน โควิด-19

Chef Banphai โดยนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัส โควิด- 19 ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาล โดยมี ผู้อำนวยการกองร่วมประชุมในครั้งนี้

บ่ายวันที่ 8 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัส โ

ปฏิบัติบัติการครั้งที่9 ล้างถนนเจ้าเงาะ สุดสาย

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 18.00น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏ

ลงพื้นที่ รับการสนับสนุนเครื่องประกอบอาหารเพื่อร่วมการสนับสนุนการทำอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คลีนนิ่งถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารและถนนราษฏร์ธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 17.00น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล

ปล่อยแถวการปฏิบัติ ควบคุม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล

ช่วงคืนวันที่ 3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนเจนจบทิศฯ

เย็นวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ นำน้ำดื่ม มอบให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ นำน้ำดื่ม มอบให้กับ

ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกดิน

เข้าวันที่ 3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

อบเจลล้างมือ, แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน

เข้าวันที่  3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแะเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อป้องกั

ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนราชนิกูล และถนนอำมาตย์ถึงสามแยกธนชาติ

ค่ำวันที่ 2 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

ช่วงบ่ายวันที่ 2 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เ

สนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติการต้าน COVID 19

ช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เ

สนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติการต้าน COVID 19

ช่วงเที่ยงวันที่ 1 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ประกาศ จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะลงพื้นที่ล้างถนนลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 19.00น. ณ ถนนราชนิกูล และถนนอำมาตย์

ประกาศ จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะลงพื้นที่ล้างถนนลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 19.00น.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบอาคารโรงอาหาร โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 1 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ทำความสะอาดคลีนนิ่งถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนสมาสบำรุง ถนนราษฏร์ธุรกิจ

ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ทำความสะอาดคลีนนิ่งถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนแจ้งสนิท จากแยกหอนาฬิกาถึงสถานีบริการน้ำมันเชลล์

ค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ปลัดอำเภอ จิตอาสาพร้อม

รับมอบน้ำดื่ม

ช่วงบ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์

ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เที่ยงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนสุขาภิบาล1และถนนประพัฒธ์พัฒนา

ค่ำวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ถนนถนนสุขาภิบาล1และถนนประพัทธ์พัฒนา

วันนี้ 30  มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับ อำเภอบ้านไผ่ จิตอาสาอำเภอบ้านไผ่  สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ หน่วยงานต่างๆ จะร่วมทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19&n

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนเจนจบทิศ ถนนสุขาภิบาล2 และถนนแจ้งสนิท

ช่วงค่ำวันที่ 29 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

การดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดถนน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดถนน บริเวณ ถนนเจนจบทิศ, ถนนสุขา

ติดตามการถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 11:00 น. ของทุกวัน

ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ติดตามการถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หรือ ศบค. จาก

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนเส้นรอบตลาด123

ช่วงค่ำวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

SAVE BANPHAI STOP COVID-19

SAVE BANPHAI  STOP COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม Bi

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้

เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบ คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19(COVID-19)

เช้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ลงพื้นที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

เข้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนดำเนินการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ตรวจถนนประพัดพัฒนาซอย1 ณ ชุมชน บขส

ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ขอความร่วมมือจากผู้เก็บขยะให้งดเก็บขยะ เนื่องจากสถานะการโรคไวรัสโคโรน่า(covid-19) และลงสำรวจพื้นที่ในการสร้างสถานที่ล้างรถขยะ

ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
   มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล

นำบัตรเเละเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มาทำลาย

บ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 นางกิติมา อสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปพร้อมด้

ขอความร่วมมือประธานชุมชนทุกชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน ให้สำรวจข้อมูลค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ขอความร่วมมือประธานชุมชนทุกชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน ให้สำรวจข้อมูลค้นหา เฝ้าระวังและป้องก

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค (ไถ่ชีวิตโค)

ช่วงเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

มอบชุดอปพร. พร้อมให้โอวาท กับอปพร.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 50นาย

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

บ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 23 มีนาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดขอนแก่น ....ปร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดศรีบุญเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดศรีบุญเรือง <

ตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิค 19 (COVID-19)

ช่วงบ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ประชุมการจัดระเบียบรถบรรทุกในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ประชุมหารือในเรื่องของการจัดการบริหารสถานศึกษาในสังกัดให้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในทางที่ดีขึ้น

เช้าวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน 17 มีนาคม 2563

ช่วงเย็นวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2563

บ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหาร ในรูปแบบการพาเที่ยวพาชิมของ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหาร ในรูปแบบการพาเที่ยวพาชิมของ อ.ศรีราชา จ.ชล

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิ่งพ้นภัย เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิ่งพ้นภัย เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDR

ประเพณีบุญมหาชาติพระเวสสันดร ชุมชนหนองลุมพุก พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท

ช่วงค่ำวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

ร่วมขบวนแห่บุญพเวดและบุญมหาชาติ ชุมชนหนองลุมพุกพร้อมมอบเงินสนับสนุนงานจำนวนเงิน 50,000บาท

บ่ายวันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร

ประชุมบรรณาธิการวารสารเสียงเมืองไผ่ปีที่ 7 ฉบับที่ 4/2563

ช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ถนนคนเดิน 08-03-63

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ วันอาทิตย์

บุญมหาชาติบ้านข่าพัฒนา 7 มีนาคม 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ช่วงบ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

่ดำเนินการ เปลี่ยนเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่ ที่มีความปลอดภัยสูงในการป้องกันข้อมูล

เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเม

การประชุมราชการพัฒนาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ถนนกุนเชียง

เช้าวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ระดมรถน้ำและรถดับเพลิงในอำเภอบ้านไผ่ ฉีดน้ำขึ้นบนอากาศเพื่อลดค่าฝุ่นละอองPM2.5

บ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ร่วมเป็นเกียรติ งานมหกรรมOTOP ช้อปของกิน ฟินกับของใช้ สุขใจที่บิ๊กซี

เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ ลูกบิดประตูและภาชนะที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในสำนักเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ประชุมประจำเดือนมีนาคม หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที3/2563

บ่ายวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม2563

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม2563

 <

กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฎิบัติงาน

เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ช่วงเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

ปิดกิจกรรมกับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

เช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 10

เช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

การอบรมโครงการกฎหมายควรรู้ หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

มอบเกียรติบัตร โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี2562

ช่วงเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนา ข่วงเมืองขอนแก่น ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS 05 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงเช้าของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2/2563

บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประ

อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

เข้าร่วมประชุมโครงการ "คิด ฟัง ทำ (ผัง) เมืองบ้านไผ่" ณ โรงแรมอินภาวา บ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

ประชุมติดตามงานตามนโยบาย 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
   ประชุมติดตามงานตามนโยบาย 
โดยมี นางสาวเรณู

ขอเชิญร่วมชมรายการฟุตบอลเด็กอายุ ไม่เกิน 11 ปี ระดับภาคอีสาน

ขอเชิญร่วมชมรายการฟุตบอลเด็กอายุ ไม่เกิน 11 ปี ระดับภาคอีสาน ที่เกิดขึ้นที่ส

กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนการงานและพี่น้องประชาชน พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ

ช่วงเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

มอบถังดับเพลิง พร้อมทำความสะอาดห้องน้ำและกวาดเศษใบไม้ ณ วัดเอี่ยมไพบูลย์

ช่วงเช้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นางสาวเรณู  พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 10

ช่วงบ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทู

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจ ห่างไกลจากภัยทางสังคม ประจำปี 2563

เช้าวัน 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

มอบเกียติบัตร ผู้อบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประการ63

ช่วงบ่ายวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้า

ผู้แทนโรงงานยาสูบเข้ามอบกระเช้าขอบคุณในทุกกิจกรรมที่ประสานกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนโรงงานยาสูบเข้ามอบกระเช้าขอบคุณในทุกกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่2/2563

บ่ายวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องป

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เช้าวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

เช้าวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

&nbs

วันเรารักบ้านไผ่ we love banphai 2563

เย็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน

โครงการวันเรารักบ้านไผ่ พร้อมจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีจากน้องๆเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2563

เย็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

ประชุมเตรียมงานดนตรี เนื่องใน"วันเรารักบ้านไผ่" ประจำปี 2563

ช่วงเย็น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่กองการศึก
ประชุมเตรียมงานดนตรี เนื่องใน"วันเรารักบ้านไผ่&quo

กิจกรรม วันเรารักบ้านไผ่ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญพี่น้องชาวบ้านไผ

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง)

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จัดงานวันเรารักบ้านไผ่ ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ชมรมลานแอโรบิกเข้าพบปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมลานแอโรบิกตลาด 4 นำโดยน

โครงการวัด สุขาสร้างสุข

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2563

ช่วงบ่ายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ศึกษาดูงานภาคเหนือ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูร

ศึกษาดูงานภาคเหนือ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ศึกษาดูงานภาคเหนือ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาระสนเทศและกฏหมาย63

เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว "Valentine's Style WOW WOW"

กิจกรรมทำความดี โครงการวัด สุขาสร้างสุข โครงการรณรงค์พัฒนาความสะอาดภายในวัด

เช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯดำเนินกิ

เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ คลังน้ำมัน บริษัทไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ช่วงเช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญร่วมสมัครประกวดธิดาดอกลำดวน ประกวดวงดนตรีสตริง "เรารักบ้านไผ่63"

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการจัด "โครงการเรารักบ้านไผ่ ประจำปีงบประมา

เปิดโครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ2563

ช่วงบ่ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน

ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2/2563

 

บ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเด

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้

กิจกรรมเคารพธงชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

คําแนะนําสําหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่

 

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเท

ร่วมให้กำลังใจประชาชนชุมชนบ้านข่าพัฒนา ในโครงการผ้าป่าขยะ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

เข้าตรวจสถานที่ติดตั้งกล้องCCTV ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิ

สำรวจพื้นที่เพื่อรอปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณตามคำร้อง

บ่ายวันที่ 27 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

กิจกรรมถนนคนเดิน 26 มกราคม 2563

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ.2563

เช้าวันที่ 23 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชุมการเตรียมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 2563 ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 22 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563

ช่วงค่ำวันที่ 21 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

เช้าวันที่ 11 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะกรรมการต

พิธีเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563

ช่วงเย็นวันที่ 18 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว

ศึกษาดูงานจังหวัดพิษณุโลก 15-17 มกราคม 2563

ช่วงเช้าวันที่ 17 มกราคม 2563 นายไพทูรย์

ศึกษาดูงานจังหวัดสุโขทัย 15-17 มกราคม 2563

ช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2563 นายไพทูรย์

ร่วมพิธีเปิดการประกวดนางงามบ้านไผ่ การเดินเเบบแฟชั้นโชว์และงานพาแลง ภายในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีเมืองบ้านไผ่ประจำปี2563

เย็นวันที่ 19 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯร่วมพิธีเปิดการประกวดนางงามบ้านไผ่

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเริ่มพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์

ช่วงเช้าวันที่ 18 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 17 มกราคม 2563

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2563

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 มกร

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5)

รายละเอียดตามที่แนบ : 

ขอเชิญร่วมงานม่วงหวานมินิมาราธอน 2020 กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือสมาคมผู้สูงอายุและคนพิการตำบลม่วงหวาน ณ เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง

Muangwan Mini Marathon 2020

ประกาศจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2563

ประกาศจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 

รายละเอียดที่แนบมานี้ :

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

บ่ายวันที่ 7 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมและเชียร์ ลุ้นไปด้วยกันกับ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมและเชียร์ ลุ้นไปด้วยกันกับ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ป

กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้าวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 กับ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเม

เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร ประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร ประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล เปิดการปร

การประกวดนางงามบ้านไผ่ ประจำปี2563 รอบปฐมนิเทศน์

เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอ

มอบบ้านให้แก่ นายนาค มาดชะดา ผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล

บ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม 2562

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ15 ธ.ค 2562

เช้าของวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

ประชุมพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

บ่ายวันที่ 13 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้า

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 12 ธันวาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชุมศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ชั้น2

บ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ตรวจสถานที่ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน หจก.คอฟฟี่ แอนด์ รีเทล

ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม 2562

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ให้โอวาทคณะครูและนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. 62

เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 

ศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง

เช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

ศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่

ช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ร่วมพิธีเปิดโครงการคนบ้านไผ่สุขภาพดีด้วยกัน 110วัน 10ล้านกิโลเมตร

บ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ต้อนรับคณะ “SEARO INTERNATIONAL WORKSHOP ON STRENGTHENING EMERGENCY AND TRAUMA CARE “

ช่วงบ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูร

ขอเชิญร่วมโครงการ คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร (พื้นที่ อ.บ้านไผ่)

กำหนดการ
พิธีเปิดโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร(พื้นที่

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายใน

บ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู  พร้อมพรั่ง  รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานประชุม

ขอเชิญมาเที่ยว ชิม ช้อป ณ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ขอเชิญมาเที่ยว ชิม ช้อป ณ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ มีอาหารหลากหลายมากมาย สินค้าแฟ

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โปรดยื่นเอกสารและ

โครงการสูงวัยอนามัยดี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

นางรำชาวบ้านไผ่ ซ้อมรำบวงสรวงขอนแก่น 222ปี

เย็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ขยะรีไซเคิล) ประจำปี 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ขยะรีไซเคิล) ประจำปี 2563 ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วจำพวก กระดาษ ลัง ขวดแก้ว ขวดพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่ม โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อนำไปถ

ทม.บ้านไผ่และชาวบ้านไผ่ขอขอบคุณ พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จากหัวใจ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิคโดยชมรมแอโรบิคสวนสุข

เย็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์

โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวประจำปี2562

เช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

ประชาคมผู้ประสบเหตุอุทกภัย

ช่วงบ่ายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูร

ปั่นจักรยานประสานใจทุกวัยรักสุขภาพ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์

ถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ เที่ยว ชิม ช้อป 16.320-21.00น.

ถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ เที่ยว ชิม ช้อป 16.320-21.00น.

 <

เข้าร่วมการประชุมบ้านมั่นคง ณ บ้านมั่นคง

ช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมบ้านมั่นคง ณ

การประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

ช่วงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ช่วงบ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล

ช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

โครงการสร้างสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานชมรมรมจักรยานบ้านโซนบ้านเกิ้ง

เช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิ มาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

แห่กฐินสามัคคีพร้อมนำกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

เย็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เย็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้

บอกบุญ ตามบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าต่างๆ รับบริจาคสมทบกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ิปฎิบัติหน้าที

โครงการขยับกาย สบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

เย็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน

ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้

ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมใช้งานเเพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตฐานสากล

ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมใช้งานเเพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตฐานสากล

 

รับมอบผลไม้ 5 อย่างและธงไชยมงคลสีขาว จากคณะกรรมการจัดงาน ฉลองปุงเถ่ากงม่าประจำปี2562

เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่น

ตรวจการก่อสร้างถนนคสล.ทองประเสริฐซอย12 ช่วงที่2.

เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเ

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์

เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษฏ์ ชัยมาต

ประชุมการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีและงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

โครงการกลุ่มรักษ์สุขภาพ ชุมชนโนนสว่าง

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลนางสาวดาวรรณ ภูเ

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษฎ์ ชัยมาต

บริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน ด่วน !!

ประชุมแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ช่วงบ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่11/2562 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2

บ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งท

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตงาน

ช่วงเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิ

เคารพธงชาติสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2562

ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนัก

บริษัทโรบินสันจำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เข้าเสนอ Gift voucher

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับผู

รับมอบรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวดาวรรรณ์ ภูเหิน รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจา

โครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบชุมชนสมประสงค์พัฒนา

เย็นวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 6/2562

ช่วงบ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายสั

เตรียมนำส่งวารสารเสียงเมืองไผ่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ช่วงบ่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2562 งานบริการแล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาด4

บ่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเท

เชิญชวนร่วมงานกฐินเทศบาลเมืองบ้านไผ่สามัคคี

บ่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

โครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบบ้านข่าศรีบุญเรือง

เย็นวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS และระบบ e-GP

ช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเ

ประชุมเตรียมการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี และงานประเพณีลอยกระทง 62

ช่วงเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี และงานประเพณีลอยกระทง เทศบาล

ประชาสัมพันธ์ออกประชาสัมพันธ์ งานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่และงานประเพณีลอยกระทง

เช้าและบ่าย วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอ

ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ซอยเจริญสุข3

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเมื

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เที่ยวชิมช้อป, ทุกวันอาทิตย์ 16.00-21.00 น.

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เที่ยวชิมช้อป, ทุกวันอาทิตย์ 16.00-21.00 สินค้ามีมากมายให้เลือกสรร ต้องถนนคน

พิธีเปิดงานมหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย

พิธีเปิดงานมหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย

มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยโดยชุมชนและภาคี 9 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารและโรงเก็บพัสดุ วัดเอี่ยมไพบูลย์ ชุมชนปอบิด อ.บ้านไผ่

ประชุมเตรียมงานร่วมกับพอช. งานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎ

ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎ

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันปิยมหาราช

เช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิ

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน


ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ช่วงบ่ายวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิ

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค(ไถ่ชีวิตโค)

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.59น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิ

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ประชุมผังเมืองบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมฝังเม

ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศูนย์ บริการสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลบ้านแฮด

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รก.ผอ.กองสาธารณะ

คลิ่นนิ่งเดย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร

บ่ายวันที่  17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษต์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแ

กิจกรรม Big cleaning day ชุมชนสมประสงค์พัฒนา

ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยรับเกียรติจาก นายนิพนธ์ จรุงเกียรติจาก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินครับ

ช่วงบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผ

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่2 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ช่วงเช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธารเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง

ประชุมตรวจรับโครงการจ้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

ประชุมกองการศึกษา

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนโนนสว่างประชารักษ์)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

ครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานประชารัฐ

ช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไ

พิธีบำเบ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธี

ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 11-10-62

ช่วงเย็นวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายอิทธิพล พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในห้วงระหว่างวั

เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้างานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้อ

ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ 2562

เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

เยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี

เย็นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมการจัดงานทำบุญทอดกฐิน และประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ น

ประชุมการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS

ช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะชุมชน 09-10-62

ช่วงเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อม

ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ซอยสาธารณะ

บ่ายวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเมือ

พบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารฟิตเนส สปอร์ต เซนเตอร์

ช่วงเช้าวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศ

ฝึกอบรมระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จนท.สำนักปลัดเทศบาลและกองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม ร

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนบ้านข่า ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ชุมชนหมู่4พัฒนา และชุมชนปอบิด

เย็นวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ 06-10-62

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอา

ตรวจงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.หนองลุมพุกซอย3+ถ.หนองลุมพุก-ตะวันออก

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้

มอบสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับคุณแม่วิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร รองประธานมูนิธิธรรมสารเถระ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองบ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเท

ประชุมติดตามโครงการศึกษา สำรวจ ทบทวน ออกแบบและเขียนแบบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงเย็นของวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการศึกษา สำรวจ ทบทวน ออกแบบและเขียนแบบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยม

ประชุม ติดตาม แผนพัฒนาฯ แผนการดำเนินงานฯ แผนจัดซื้อฯ และอื่นๆ

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนมิตรภาพซอย4และชุมชนสุมนามัย

เย็นวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื

เทศกาลกินเจ ประจำปี 2562

ช่วงเที่ยงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมรับประทานอาหารเจ เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 8 ตุลา

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 03-10-62

ช่วงเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (พายุโพดุล) ร่วมกับคณะกรรมการร่วมพัฒนาอำเภอบ้า

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่1พัฒนา ชุมชนบ้านไผ่เก่า และชุมชนบ้านไผ่พัฒนา

ช่วงเย็นวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 02-10-62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/pg/b

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน 01-10-62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photo

ร่วมส่งคุณเนรมิต มูลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

เช้าวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่าย มาร่วมส่งคุณเนรมิต มูลวงศ์ หั

อวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในศึกยูโรเค้ก

เช้าวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล อวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในศึกยูโร

ต้อนรับนายบัลลังก์ อรรณนพพร

เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

มอบเงินช่วยเหลือจากจังหวัดขอนแก่นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต

เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

พิธีบายศรีสู่ขวัญ เเสดงมุฑิตาจิต โอนย้ายและเกษียณอายุ 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณตนไหว้ศาลเจ้าที่ พร้อมใจบริการ

เช้าวันที่ 30 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

เเสดงมุฑิตาจิตให้กับผอ.ธีรศักดิ์ ชัอนบุตร

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สถ.พร้อมลงพื้นที่ตรวจความเสียหาย

เช้าวันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

ประชุมมอบนโยบายในการทำงานจากคณะผู้บริหารทม.บ้านไผ่

เช้าวันที่ 26 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

วันเยาวชนแห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาความสะอาดวัด

เช้าวันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พรอมด้วยผู้อำนวย

ประชุมหารือเพื่อที่จะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม

เช้าวันที่ 16 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

ประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดขอนแก่น(ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 4/2562

บ่ายของวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวั

ผู้แทนพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาชาวตลาดไทร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 13 กันยายน 2562 นายประหยัดทรัพย์ อาวจำปา รักษาราชการผู้อำนวยการกองคล

รับมอบสิ่งของจากคณะคริสจักรแห่งประเทศไทยและบริษัทเทคซายน์ จัดกัด

เช้าวันที่ 13 กันยายน 2562 นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติและคณะคริสจักรแห่งประเทศไทย นำสิ

รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2562 นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ได้รับมอบ

โครงการรู้ทันโรคหลอดเลือดในสมอง

เช้าวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองาธารณสุขฯ

โครงการวันเรารักบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เย็นวันที่ 10 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

มาตราการจำกัดการใช้สารเคมีไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ดำเนินการสอบผู้รับจ้างพ่นและขอใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อรับจ้างพ่นและทำบัตรประจำตัวผู้รับจ้างพ่น ในการนี้สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และหน่วยงานในสังกัด ได้กำห

แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2562

"แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2562"

เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการป

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 .........ขอเชิญเยาวชน และพี่น้องประชาชนชา

เชิญร่วมกิจกรรม "เรารักบ้านไผ่2562"อังคารที่ 10 กันยายน 2562

กิจกรรม "เรารักบ้านไผ่" ประจำปี2562 อังคารที่ 10 กันยายน 2562
เทศบาลเมืองบ้านไผ๋ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "เรารักบ้านไผ่" ประจำปี2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ม

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ศูนย์อำนวยการกลางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (พิกัด หน้าโรงเรียนกรุณาศึกษา)

ศูนย์อำนวยการกลางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  (พิกัด หน้าโรงเรียนกรุณาศึกษา)
     ด้วยอิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่บางแ

โครงการหญิงไทยปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ

Walk and Run Satit Banphai 2019

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ

https://www.facebook.com/pg/banphaimuni

เปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรร

ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชุมรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

พิธีตักบาตรถวายราชกุศล

เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2562. ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

.การกำหนดเพิ่มวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวัน Off-Peak สำหรับอัตรา

ขอเชิญชวนติดตามรับฟังวิทยุรายการ

ขอเชิญชวนชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ติดตามรับฟังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให้เกิดการพัฒนา 
เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศาลาชุมชนของท่าน

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให้เกิดการพัฒนา   ..........เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนท

เชิญชวนร่วมใจไปเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 17 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
“หลักสูตรที่ผลิ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ITA-EIT

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .........ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จึงขอแจ้งกำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยให้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่แนบมาค่ะ

เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย (https://drive.google.com/drive/folders/1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A)

เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
                     &

ทำบุญยุค 4.0 แค่แตะปุ่มบริจาค e-Donation กับ สรรพากร

ทำบุญยุค 4.0 แค่แตะปุ่มบริจาค e-Donation กับ สรรพากร

        ระบบ E-Donation นั้น ได้พัฒนามาพร้อมกับนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งกำลังจากก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น....
....ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..... 

ขอเชิญร่วมงาน ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้เอกโป

ขอเชิญร่วมงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป”  เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #Beyon

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2561

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเ

เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอใกล้เคียง มาร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดูเอกสารเพิ่มเติม

สมัครประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่บัดนี้ถึง18มกราคม2561

............เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนสาวงามสมัครประกวด "ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่"

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก สามารถแอดคิวอาโค้ด เพื่อเข้าชมกิจกรรมต่างๆหรือhttp://www.pr.moi.go.th/index-pr.htm.

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

...........ขอเชิญน้องๆ หนูๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561(18-22 มค 2561)

      

ขอเชิญร่วมใจกันยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวบ้านไผ่ทุกท่าน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ใช้ไม่ได้ทั่วประเทศ            ดูราย]tgvupfhttp://www.kklocal.go.

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์(ระยะเร่งด่วนช่วงทางถนนจิระ-ขอนแก่น)

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

จังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราช พนักงาน บุคคลกล และประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ตามวันแบะเวลา ที่ออกอากาศในผังรายการวิทยุ ตามที่แนบมาพร้อมนี้  &

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 (13 พ.ย.60)

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นขึ้น จึงขอเชิญ

ประปาบ้านไผ่แจ้งน้ำปะปาไม่ไหล ในวันที่ 4 พฤศิจกายน พ.ศ.2560

     เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ได้แจ้งดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านหนองหัว

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น (17พฤศิจกายน 2560 )

ในวันที่ 17 พฤศิจกายน 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็น โครง

เชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2560 กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

    ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่และอำเภอใกล้เคียง ร่

จิตอาสางานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากอำเภอบ้านไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสางานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไ

พ.ร.บ. กยศ.ใหม่ มีผลแล้ว บังคับนายจ้างหักเงินเดือนจ่ายหนี้กองทุนฯ

พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ฉบับใหม่ปี 2560 มีผลบังคับใช้แ

รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เช้าของวันที่ 4 ตุลาคม 2560  ท่าน ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกอง รับการตรวจประเมินคุณธรรมแ