menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชุมผังเมืองบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมฝังเม

ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศูนย์ บริการสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลบ้านแฮด

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รก.ผอ.กองสาธารณะ

คลิ่นนิ่งเดย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร

บ่ายวันที่  17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษต์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแ

กิจกรรม Big cleaning day ชุมชนสมประสงค์พัฒนา

ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยรับเกียรติจาก นายนิพนธ์ จรุงเกียรติจาก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินครับ

ช่วงบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผ

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่2 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ช่วงเช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธารเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง

ประชุมตรวจรับโครงการจ้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

ประชุมกองการศึกษา

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนโนนสว่างประชารักษ์)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

ครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานประชารัฐ

ช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไ

พิธีบำเบ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธี

ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 11-10-62

ช่วงเย็นวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายอิทธิพล พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในห้วงระหว่างวั

เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้างานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้อ

ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ 2562

เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

เยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี

เย็นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมการจัดงานทำบุญทอดกฐิน และประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ น

ประชุมการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS

ช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะชุมชน 09-10-62

ช่วงเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อม

ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ซอยสาธารณะ

บ่ายวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเมือ

พบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารฟิตเนส สปอร์ต เซนเตอร์

ช่วงเช้าวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศ

ฝึกอบรมระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จนท.สำนักปลัดเทศบาลและกองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม ร

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนบ้านข่า ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ชุมชนหมู่4พัฒนา และชุมชนปอบิด

เย็นวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ 06-10-62

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอา

ตรวจงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.หนองลุมพุกซอย3+ถ.หนองลุมพุก-ตะวันออก

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้

มอบสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับคุณแม่วิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร รองประธานมูนิธิธรรมสารเถระ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองบ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเท

ประชุมติดตามโครงการศึกษา สำรวจ ทบทวน ออกแบบและเขียนแบบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงเย็นของวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการศึกษา สำรวจ ทบทวน ออกแบบและเขียนแบบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยม

ประชุม ติดตาม แผนพัฒนาฯ แผนการดำเนินงานฯ แผนจัดซื้อฯ และอื่นๆ

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนมิตรภาพซอย4และชุมชนสุมนามัย

เย็นวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื

เทศกาลกินเจ ประจำปี 2562

ช่วงเที่ยงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมรับประทานอาหารเจ เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 8 ตุลา

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 03-10-62

ช่วงเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (พายุโพดุล) ร่วมกับคณะกรรมการร่วมพัฒนาอำเภอบ้า

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่1พัฒนา ชุมชนบ้านไผ่เก่า และชุมชนบ้านไผ่พัฒนา

ช่วงเย็นวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 02-10-62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/pg/b

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน 01-10-62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลเมืองบ้านไผ่ https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photo

ร่วมส่งคุณเนรมิต มูลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

เช้าวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่าย มาร่วมส่งคุณเนรมิต มูลวงศ์ หั

อวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในศึกยูโรเค้ก

เช้าวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล อวยพรให้นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในศึกยูโร

ต้อนรับนายบัลลังก์ อรรณนพพร

เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

มอบเงินช่วยเหลือจากจังหวัดขอนแก่นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต

เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

พิธีบายศรีสู่ขวัญ เเสดงมุฑิตาจิต โอนย้ายและเกษียณอายุ 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณตนไหว้ศาลเจ้าที่ พร้อมใจบริการ

เช้าวันที่ 30 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

เเสดงมุฑิตาจิตให้กับผอ.ธีรศักดิ์ ชัอนบุตร

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สถ.พร้อมลงพื้นที่ตรวจความเสียหาย

เช้าวันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

ประชุมมอบนโยบายในการทำงานจากคณะผู้บริหารทม.บ้านไผ่

เช้าวันที่ 26 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

วันเยาวชนแห่งชาติ บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาความสะอาดวัด

เช้าวันที่ 20 กันยายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พรอมด้วยผู้อำนวย

ประชุมหารือเพื่อที่จะดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม

เช้าวันที่ 16 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

ประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดขอนแก่น(ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 4/2562

บ่ายของวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวั

ผู้แทนพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาชาวตลาดไทร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 13 กันยายน 2562 นายประหยัดทรัพย์ อาวจำปา รักษาราชการผู้อำนวยการกองคล

รับมอบสิ่งของจากคณะคริสจักรแห่งประเทศไทยและบริษัทเทคซายน์ จัดกัด

เช้าวันที่ 13 กันยายน 2562 นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติและคณะคริสจักรแห่งประเทศไทย นำสิ

รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2562 นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ได้รับมอบ

โครงการรู้ทันโรคหลอดเลือดในสมอง

เช้าวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองาธารณสุขฯ

โครงการวันเรารักบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เย็นวันที่ 10 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

มาตราการจำกัดการใช้สารเคมีไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ดำเนินการสอบผู้รับจ้างพ่นและขอใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อรับจ้างพ่นและทำบัตรประจำตัวผู้รับจ้างพ่น ในการนี้สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และหน่วยงานในสังกัด ได้กำห

แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2562

"แนวทางปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2562"

เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการป

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 .........ขอเชิญเยาวชน และพี่น้องประชาชนชา

เชิญร่วมกิจกรรม "เรารักบ้านไผ่2562"อังคารที่ 10 กันยายน 2562

กิจกรรม "เรารักบ้านไผ่" ประจำปี2562 อังคารที่ 10 กันยายน 2562
เทศบาลเมืองบ้านไผ๋ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "เรารักบ้านไผ่" ประจำปี2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ม

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ศูนย์อำนวยการกลางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (พิกัด หน้าโรงเรียนกรุณาศึกษา)

ศูนย์อำนวยการกลางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  (พิกัด หน้าโรงเรียนกรุณาศึกษา)
     ด้วยอิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่บางแ

โครงการหญิงไทยปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ

Walk and Run Satit Banphai 2019

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบมาค่ะ

https://www.facebook.com/pg/banphaimuni

เปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรร

ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชุมรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

พิธีตักบาตรถวายราชกุศล

เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2562. ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

.การกำหนดเพิ่มวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวัน Off-Peak สำหรับอัตรา

ขอเชิญชวนติดตามรับฟังวิทยุรายการ

ขอเชิญชวนชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ติดตามรับฟังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให้เกิดการพัฒนา 
เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศาลาชุมชนของท่าน

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให้เกิดการพัฒนา   ..........เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนท

เชิญชวนร่วมใจไปเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 17 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
“หลักสูตรที่ผลิ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ITA-EIT

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .........ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จึงขอแจ้งกำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยให้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่แนบมาค่ะ

เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย (https://drive.google.com/drive/folders/1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A)

เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
                     &

ทำบุญยุค 4.0 แค่แตะปุ่มบริจาค e-Donation กับ สรรพากร

ทำบุญยุค 4.0 แค่แตะปุ่มบริจาค e-Donation กับ สรรพากร

        ระบบ E-Donation นั้น ได้พัฒนามาพร้อมกับนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งกำลังจากก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการ

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น....
....ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..... 

ขอเชิญร่วมงาน ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้เอกโป

ขอเชิญร่วมงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป”  เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #Beyon

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2561

เรื่องการเตรียมการเข้าสู่ฤดูฝนของประเ

เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอใกล้เคียง มาร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดูเอกสารเพิ่มเติม

สมัครประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่บัดนี้ถึง18มกราคม2561

............เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนสาวงามสมัครประกวด "ธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่"

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก สามารถแอดคิวอาโค้ด เพื่อเข้าชมกิจกรรมต่างๆหรือhttp://www.pr.moi.go.th/index-pr.htm.

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

...........ขอเชิญน้องๆ หนูๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561(18-22 มค 2561)

      

ขอเชิญร่วมใจกันยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวบ้านไผ่ทุกท่าน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561

กิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะ ประจำปี 2561ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ใช้ไม่ได้ทั่วประเทศ            ดูราย]tgvupfhttp://www.kklocal.go.

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์(ระยะเร่งด่วนช่วงทางถนนจิระ-ขอนแก่น)

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

จังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราช พนักงาน บุคคลกล และประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ตามวันแบะเวลา ที่ออกอากาศในผังรายการวิทยุ ตามที่แนบมาพร้อมนี้  &

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560 (13 พ.ย.60)

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นขึ้น จึงขอเชิญ

ประปาบ้านไผ่แจ้งน้ำปะปาไม่ไหล ในวันที่ 4 พฤศิจกายน พ.ศ.2560

     เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ได้แจ้งดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านหนองหัว

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น (17พฤศิจกายน 2560 )

ในวันที่ 17 พฤศิจกายน 2560 ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็น โครง

เชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2560 กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

    ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่และอำเภอใกล้เคียง ร่

จิตอาสางานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากอำเภอบ้านไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสางานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไ

พ.ร.บ. กยศ.ใหม่ มีผลแล้ว บังคับนายจ้างหักเงินเดือนจ่ายหนี้กองทุนฯ

พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ฉบับใหม่ปี 2560 มีผลบังคับใช้แ

รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เช้าของวันที่ 4 ตุลาคม 2560  ท่าน ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกอง รับการตรวจประเมินคุณธรรมแ

กิจกรรมยามเช้าเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน

กิจกรรมทุกเช้า  เพื่อเป็นเวทีในการวางแผน เตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขใจ สูงวัยเมืองไผ่

เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ

มอบดอกไม้จันทร์ให้กับทางอำเภอบ้านไผ่ (29-04-2017)

ช่วงบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2560 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ป

ให้ความรู้พี่น้องประชาชนในการป้องกันโรคเบาหวานจาก หมอสมัคร วิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่าง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนชุมชนประเสริฐแก้ว

เย็นวันนี้ 21 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง,นางดรุณี วิศิษฐ์ชาติ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการให้คว

เคารพธงชาติ เช้าวันทำงาน เตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน (21 สิงหาคม 2560)

เคารพธงชาติ เช้าวันทำงาน เตรียมพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน (21 สิงหาคม 2560)