menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
พิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ครบรอบ 223 ปี

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำคณะนางรำชุมช

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยฯ https://www.youtube.com/watch?v=

ประชุมผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไหมนานาชาติ

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

- ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

โครงการประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
      เป็นประธานเปิดโครง

ประชุมพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยเมืองบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมื

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิธีใหม่

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิธีใหม่โดยได้นำแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกบ่ายวันพุธ ตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2564

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างปร

กิจกรรมโรงเรียนสุขใจ สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนสุขใจ สูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การดูแลส

ประชุมการดำเนินการในการปฏิบัติราชการตามกระบวนการลดขั้นตอนและวิธีปฎิบัติงานให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงบ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการในการปฏิบัติราชการต

ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
ช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
    มอบหมายให้เจ้าหน

เป็นประธานเปิดโรงเรียนสุขใจ ผู้สูงวัยเมืองไผ่ ประจำปี 2563

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโรงเรียนสุขใจ ผู้สูงวัยเมืองไผ่ ประจ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดังเอกสารแนบนี้

กองสวัสดิการสังคมจะลงพื้นที่ชุมชน รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505

ประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งเเวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลรูปแบบการสอบถามข้อมูล และการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พรัอมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าห

ต้อนรับคณะการรถไฟแห่งประเทศไทย และให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” บ่ายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง 

ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
    เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชา

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศ

ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงค่ำวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีไทย ในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้า

กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดป่าสุมนามัย

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย พนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมแห่กฐินสามั

ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มอบให้แก่นางสายสวาท จินดา ชุมชนห้วยทราย และนางกัณหา หล้ามณี ณ ชุมชนห้วยทราย ชุมชนศรีบุญเรือง

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่มอบโค ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมื

อบรมโครงการสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ หอประุมประชาเมืองไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ โดยชมรมผู้สูง

คุณแม่สินสมพงษ์ อภัยนนท์ อดีตธิดาดอกลำดวน ร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส

มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือการจัดงานศพ นายบัญญัติ กองสมบัติ จำนวนเงิน 3,000 บาท

บ่ายวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบเงินสงเคราะห์

รับการประเมินและให้ข้อมูลผู้บริหารองค์การ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ

ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

เพื่อฟื้นฟูเศรฐกิจจนถึงระดับฐานรากโดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของปร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล

เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทกสนศึกษาต่อเนื่อง (ห

ประชาสัมพันธ์โครงการ November Series 2020

ประชาสัมพันธ์โครงการ November Series 2020 ประกอบด้วยงาน Thailand Local Government Summit, eLogistics Summit, Robotics Summit, และ Privacy&Security Summit

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได

ประชุมการตรวจประเมินผู้บริหารองค์การฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่

ประชุมแนวทางในการจัดกิจกรรมการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น2

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟบ้านไผ่ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟบ้านไผ่

" รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ "
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำน

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่1

 รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563

" รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ " วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึ

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00น.เป็นต้นไป ในงาน ท่านจะได้พบกับกิจกรรมหลายประเภท อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงค

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิ (หลังเก่า) และลานปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุมนามัย ชุมชนสุมนามัย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยชมรมแอโรบิคอำเภอบ้านไผ่

เย็นวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ห

โครงการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ ห้องประชุมไพจิตร

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกอง

ประกาศ (แบบ สด. ๓๙)

ประกาศ (แบบ สด.๓๙) เพื่อประกาศแจ้งเตือนให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ เกิดปีมะโรง อายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปี (อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์) ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. ๓๙) ด้วยตนเอง ต

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

ประชุมคณะทำงานประเมินผู้บริหารองค์การ เพื่อพิจารณาเอกสารและผลการประเมินและประชุมประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 7/2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเ

นางสาวสุวัชรา ภูจอมดาว นักวิชาการศึกษา และนางสุพัตรา สุรพล พนักงานครูเทศบาล สังกัด โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เข้ารายงานตัวและรับมอบโอวาทจาก นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" นางสาวสุวัชรา ภูจอมดาว นักวิชาการศึกษา และนางสุพัตรา สุรพล พนักงานครูเทศบาล สังกัด โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต 
    เข้ารายงานตัวและรับมอบโ

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศ

งานฌาปณกิจศพคุณแม่น้อย ฉลองภาค มารดาของนายชาญฉกาจ ฉลองภาค ลูกจ้างประจำ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงบ่ายวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
     เข้าร่วมงานฌาปณกิจศพค

ต้อนรับคณะศึกษางานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
 เช้าวันที่ 2 ตุลาคม 2563 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเ

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางน้อย ฉลองภาค มารดาของนายชาญฉกาจ ฉลองภาค ลูกจ้างประจำ ณ ชุมชนศาลเจ้า ข้างวัดจันทรประสิทธิ์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงค่ำวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางน้อย ฉลองภาค มารดาของ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
  บ่ายวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเ

ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงบ้านคนพิการ ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
บ่ายวันที่ 30 กันยายน 2563 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ นายก

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจากกองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน จำนวนเงิน 3,000 บาท โดยมอบให้กับนางแดง สวยกลาง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการส

โครงการรู้เร็ว รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงเช้าวันที่ 30 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว

ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงบ้านคนพิการ ให้กับคนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
บ่ายวันที่ 29 กันยายน 2563 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ นายก

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงเช้าวันที่ 29 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว

ซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการในเขตเทศบาล ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
 เช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมล

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยประจําปี 2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 6 ช ประชาร่วมใจ

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
 เช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง

โครงการแกนนำอาหารปลอดภัย เพื่อป้องกันโรคจากอาหาร และน้ำเป็นสื่อ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ ขก5.

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแว

โครงการหญิงไทยปลอดภัย ไร้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

ร่วมมอบข้าวสารให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย “โนอึล” ณ มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคาระห์ “จีไผ่เกาะ”

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมมอบข้าวสารให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย “โนอึล&rdqu

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วย และหยุดยั้งวัณโรคในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ ช่วงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายและพนักงาน

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนดีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

โครงการรู้เร็ว รู้ทัน โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 23 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 22 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนอึล ท

โครงการชาวบ้านไผ่ร่วมใจป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 22 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น.

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตราการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศ

โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ ประจำปี 2563

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”
ช่วงบ่ายวันที่ 20 กันยายน 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เป็นประธานปิดโครงการอบรมคร

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 18 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ3 (โซนร้อน)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเท

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

 "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
บ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับผ

กิจกรรมอบรมตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วมประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ได้ทำการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจคำขอการรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
      เป็นประธานการประชุมค

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

อบรมโครงการรู้เร็ว ตรวจเร็ว ปลอดภัยรอดตาย ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้า

โครงการประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 11 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เ

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสรภัญญ์ นำพาเสวนาธรรมนำทาง รู้ศาสนพิธี มีจิตอาสา พัฒนาด้วย 5 ส

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เ

เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ร่วมถวายเทียนพรรษา ภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดโพธิ์ชัย(มหานิกาย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล&

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือในการทำงาน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 9 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือในการทำงาน ด้วยระบบการป

ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชน

ร่วมหารือปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เห

งานฌาปนกิจศพคุณพ่อสุทธิศักดิ์ ประจันตะเสน บิดาของนางเจนรวี ประจันตะเสน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหล

กิจกรรมจิตอาสาทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 8 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
    เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริ

เผาทำลายเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎ์และบัตรประชาชนที่หมดอายุในการเก็บ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 3 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ศูนย์อำนวยการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่นายกรัฐมนตรี ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕

ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 กันยายน 2563 นายปัญญา บัวแสง ป

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อพิจารณาหารือ ข้อราชการต่างๆ ร่วมกับหัวหน้าส่วนการงาน และหัวหน้างาน ณ ห้องปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงบ่ายวันที่ 1 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการ

ประชุมประจำเดือนกันยายน หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 1 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่

มอบนโยบายในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

เปิดอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และศนย์สุขภาพเมืองไผ่ฯ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปัญญา บัวแสง

ขอประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กรณีท่อแตกฉุกเฉิน รายละเอียดตามประกาศ

 วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. พร้อมมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เ

อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัย ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 5/2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

ประชุมการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่2

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

โครงการใส่ใจเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุก ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 25563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 25563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ร่วมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ถวายเทียนพรรษา ภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพได้ประชุมหารือ ประเมินสภาพปัญหาครอบครัวและหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัว

26 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพได้ประชุมหารือ ประเมินสภาพปัญหาครอบครัวและหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวจิลติวัล จันทร์สว่าง

 

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายทรัพย์ทวี อินทร์ราชา จำนวนเงิน 3,000 บาท

ช่วงเช้าวันที่ 19 กันยายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง

โครงการ ขยับกายสบายชีวีด้วยวิถีเต้นแอโรบิค ณ ชมรมแอโรบิคมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต

โครงการ ขยับกายสบายชีวีด้วยวิถีเต้นแอโรบิค ณ ชมรมแอโรบิคสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

โครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายด้วยแบดมินตัน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

โครงการกลุ่มรักษ์สุขภาพ ชุมชนโนนสว่าง

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลนางสาวดาวรรณ ภูเ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

กิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"  กิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองอุณภูมิ ผู้ค้าและผู้ที่มาเที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมื

มอบรถโย้กให้คุณพ่ออนงค์ เกษมสุข ชุมชนพระธรรมสาร

ช่วงบ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาลตำบ

ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนในเขตเทศบาล

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายก

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า

โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน

อบรมโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัว

โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care giver

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเ

รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์

เช้าวันที่ 10 เมษายน 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

เปิดอบรมโครงการวัยเรียน วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ท่านเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอ

อกหน่วยบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานเชิงรุก (I see you)

เช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 ท่านเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที

โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เช้าวันที่ 17 มกราคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก

เช้าวันที่ 15 มกราคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

การแข่งขันกีฬานักเรียน บ้านไผ่เกมส์

ช่วงบ่ายวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบั

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

 

ติด

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน เพื่อเยาวชน ประชาชน

เย็นวันที่ 29 มีนาคม. 2562. ท่านดรุณี วิศิษฐ์ชาติ รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจา

งานประเพณีลอยกระทง

ช่วงค่ำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฎิบ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

เช้าวันที่ 12 มกราคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัต

เปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏ

จัดโครงการงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่

ร่วมงานทำบุญใส่บาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์เมืองบ้านไผ่ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 13 เมษายน 2562 ท่านว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฎิบัต

มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ 22-7-62

เช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2562. ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

การประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน 2562 11-4-62

เช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 ท่านเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากท่า

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายปัญญา บัวแสง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการสานสัมพันธ์สายใยแห่งรัก (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า

ประชาสัมพันธ์ New Normal เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง ชีวิตวิถีใหม่

เอกสารประชาสัมพันธ์ New Normal เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง ชีวิตวิถีใหม่ เริ่มออกแบบวันนี้ เพื่

เตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหล

อบรมโครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อ

อบรมโครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ลงพื้นที่สำรวจทางน้ำไหล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

กิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฎิญาณ ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ฯ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ร่วมเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

พิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในหลวง

เย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

ลงพื้นที่สำรวจ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำรอระบาย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2563

ช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนการงาน
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเ

อบรมโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์โค ในเขตเทศบาล ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการร่วมมือ ร่วมใจป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"บ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

ร่วมต้อนรับนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
ช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง
     ร่

เข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 2563

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค - กระบือ และมอบโค - กระบือไถ่ชีวิต และ ใ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
ช่วงบ่ายวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่ว

อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง ทุกวันพุธ

พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระครูบริหารวัฒนกิจ(บุญธรรม ธมมโชโต)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงฯ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

ส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเเรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าว

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงเเรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำและประกาศกร

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ผู้ที่มาเที่ยว ชิม ช้อป ภายในถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่

ร่วมต้อนรับนายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่&nb

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงบ่ายวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายไพทูรย์ เห

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเเวงใหญ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งใหม่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายปัญญา

ติดตามการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1

"รักถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"เช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอ

การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการและไม่ฉวยโอกาศขึ้นราคาสินค้าและบริการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอบ้านไผ่

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ลงพื้นที่พัฒนาความสะอาด Big Cleanning ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายแพทย์ อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์

คลีนนิ่งพัฒนาความสะอาด โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก่อนเปิดภาคเรียน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ 
เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยกา

กิจกรรม Big Cleanning ในศาสนสถาน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมะและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
ช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
  มอบหมายให้ นาง

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตาตาให้สัตว์ทั้งหลาย

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตาตาให้สัตว์ทั

ตั้งการ์ดอย่างต่อเนื่อง จุดคัดกรองเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" จุดคัดกรองอุณภูมิ พนักงานและผู้มาติดต่อราชก

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. จากแฟนเพจ LiveNBT2HD

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันพุทธที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การถ่ายท

จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดถนน ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลบ้านไผ่

สาระควรรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ดังนี้ ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยสวมใส่เสื้อผ้าที

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที

กิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

 

 

เย็นวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ป

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การ

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2563

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2563
---------
>>> ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง

ปรึกษาหารือเเนวทางปฏิบัติร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ดำเนินการเปิดท่อระบายน้ำ นำเศษหินและดูดโคลน ที่ขวางทางน้ำ เป็นสาเหตุให้น้ำระบายไม่ทัน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ให

การถ่ายทอดสด Live Streaming

เข้าร่วมเปิดตลาดสินค้าเกษตร NEW NORMAL กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์ COVID-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ตู้ปันความสุข หยิบแต่พอเพียง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ภารกิ

ตู้ปันความสุข หยิบแต่พอเพียง

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ภารกิ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ITA-EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานฯ

กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563 ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ น

Big Cleaningภารกิจที่7 ปฏิบัติการครั้งที่3 ณ สวนสาธารณะหนองสวรรค์

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เย็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือ

มอบถัง SAVE เมืองบ้านไผ่

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ....

ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดั

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 18-05-63

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่

ระวังบุคคลแอบอ้างเป็น ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ

ประชาสัมพันธ์จากอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น ได้รับการร้องเรียนว่า มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่"ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ"(บุคลากรในกระทรวงก

การถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที

สนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ถ่ายทอดสด Live Streaming

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที

การถ่ายทอดสด Live Streaming 11 พ.ค. 2563

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารCOVID-19

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ

การถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีรดน้ำศพ นางสาวบุญญาพร ผาสม (ปลัดบุ๋ม) ปลัดเทศบาลตำบลชนบท

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เที่ยงวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสุภาภรณ์ คำภ

โรงทานคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลือง

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” ช่ว

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวะขอนแก่น เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าวควรจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปรับบริการที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวะขอนแก่น เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคดังกล่าวควรจะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปรับบริการที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก และเ

Chef Banphai Team ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ วันที่ 29 เมษายน 2563 Chef Banphai Team เทศบาลเมืองบ้าน

รับมอบเงินจาก นายพัฒนวิทย์ ใจตรง จำนวน 1000 บาท

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงบ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบเงินจาก นายพัฒนวิทย์ ใจตรง  จำ

นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้ามอบไข่ไก่ ข้าวสาร และเครื่องปรุงรส

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
บ่ายวันที่ 29 เมษายน 2563 นายนิวัฒน์ ปลั่งศิริ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  นางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้ามอบไ

รับมอบเงินจาก นายกำพล ขันขวา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 1,000 บาท โดยมีนางสาวกันยารัตน์ ขันขวา (บุตรสาว) เป็นผู้แทนนำมอบ

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบเงินจาก นายกำพล ขันขวา สมาชิกสภาเทศ

รับมอบไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง น้ำมันพืช 2 ขวด เนื้อหมู 5 กิโลกรัม และข้าวสาร 2 ถุง จากนางจงจิต แซ่เหีย สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมครอบครัว

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่"
ช่วงเช้าวันที่ 29 เมษายน 2563
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รับมอบไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง น้ำมันพืช 2 ขว

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

สนุนโครงการ Chef Banphai Team

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" ช่วงเ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ล้างทำความสะอาดถนน ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ 13

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" บ่ายวันที่ 27 เมษายน 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 24 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

เข้าสวัสดีเนื่องในวันปีใหม่ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ช่วงบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเ

โครงการ Chef Banphai Team ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงค

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ บ่ายวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณ ป้ายรถเมล์ ตามจุดเสี่ยง

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ร่วมพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและยาชุดพระราชทานแจกจ่ายให้กับจิตอาสาโควิด-19

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลั

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 26 เมษายน 2563)"

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวัน

โครงการเชฟบ้านไผ่ทีม ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน 19ชุมชน 411คน

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" วันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ได้รับความเดือดร้อ

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่”ปฏิบัติการครั้งที่ 11 การล้างถนนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด- 19

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เย็นวันที่ 21 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ ปลัด

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนปฏิบัติการต้านโควิด 19

ช่วงเที่ยงวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย

ร้บมอบชุดPPE และหน้ากากผ้า จำนวน 45 ชุด จากคุณอรรจมาภรณ์ อัฑฒกรยลสุข โรงสีเลียงฮงไชย ห้องภาพลัคน์ สตูดิโอ ร้านกรุงทองเฟอร์นิเจอร์ และเพื่อนๆ

ช่วงเช้าวันที่ 21 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
 มอบหมายให้ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร้บมอบชุดPPE แล

รองผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจเยี่ยมพร้อมร่วมปฏิบัติการล้างถนนครั้งที่10

เย็นวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย จำนวน2เครื่อง โดยงบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เช้าวันที่ 20 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เข้ารับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย  จำนวน2เครื่อง โดยงบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประ

สนับสนุน Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ผู้แทนนางทองล้วน วงค์คำและครอบครัว เข้ามอบเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ Chef Banphai

ช่วงเช้าของวันนี้  17 เมษายน 2563 นายธนดล กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ผู้แทนนางทองล้วน วงค์คำและครอบครัว เข้ามอบเงินจำนวน 1,000 บาท  ให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อร่วมสน

ประชุม 16-04-63

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ร่วมบริจาค Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาค Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาคร่วมโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 16 เมษายน 2563 นางสาวเรณู

รับมอบเนื้อหมูสด จากบริษัท มั่งมีมาร์ท

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

รองผู้ว่าฯลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ อปท.ในอำเภอบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบบริจาค Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

บริจาคโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงเช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ผู้แทนจากบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน20 เเพ็คและเจลล์แอลกอฮอร์ 2 แกนลอน

เช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้แทนจากบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน20 เเพ

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

ช่วงเช้าวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

เชฟบ้านไผ่ทีม แจกจ่ายอาหารให้ผู้เดือดร้อน 17ชุมชน 322คน

บ่ายวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบเงินบริจาคจาก นายสมคิด พลเยี่ยม ผูู้แทนประธานชุมชนศาลเจ้า2 จำนวน 1000 บาท

ช่วงบ่ายวันที่ 14 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

สนับสนุนโครงการ Chef Banphai Team

ช่วงบ่ายวันที่ 13 เมษายน 2563 นายนำพล ดาร

ตรวจเยี่ยมการติดตั้งม่านพลาสติกใสป้องกันเชื้อโรคภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น

บ่ายวันที่ 13 เมษายน 2563 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสุภาภรณ์ คำภูเ

มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานเทศบาล

บ่ายวันที่ 13 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม นำตู้ฆ่าเชื้อ ไวรัสโคิวิด-19

เช้าวันที่ 13 เมษายน 2563 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรว

นำพวงหรีดแสดงความอาลัย คุณแม่ที ลิ่วไทสง

บ่ายวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบเนื้อหมูสดจำนวน 20 กิโลกรัม และตับสดจำนวน 20 กิโลกรัม จากบริษัท มั่งมีมาร์ท

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางกิติมา อสุ

บริจาค Chef BanPhai Team

ช่วงเช้าวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

พิธีมอบตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ช่วงเช้าวันที่ 10 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ลงพื้นที่มอบข้าวให้ประชาชน​ รวมทั้งสิ้น​ จำนวน​ 348 ห่อ ตามโครงการ chef Banphai รวมใจต้านภัย COVID-19

ช่วงเย็นวันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและผลิตภัณฑ์ชุดทำความสะอาด

เช้าวันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

รับมอบน้ำมันพืชและซอสหอยนางรมอย่างละ 2 ลัง จากนายมงคล มูลอามาตย์ และนางสุปรีดา มูลอามาตย์

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน

รับมอบเนื้อหมูสดจำนวน 20 กิโลกรัม และตับสดจำนวน 20 กิโลกรัม จากบริษัท มั่งมีมาร์ท

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมน

“Chef Banphai Team” รวมน้ำใจต้านภัยโควิด

ช่วงเย็นวันที่ 8 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เ

Chef Banphai จัดทำอาหารแจกจ่ายผู้ได้รับความเดือดร้อน โควิด-19

Chef Banphai โดยนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัส โควิด- 19 ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาล โดยมี ผู้อำนวยการกองร่วมประชุมในครั้งนี้

บ่ายวันที่ 8 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำอาหาร เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัส โ

ปฏิบัติบัติการครั้งที่9 ล้างถนนเจ้าเงาะ สุดสาย

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 18.00น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏ

ลงพื้นที่ รับการสนับสนุนเครื่องประกอบอาหารเพื่อร่วมการสนับสนุนการทำอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ปล่อยแถวการปฏิบัติ ควบคุม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล

ช่วงคืนวันที่ 3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนเจนจบทิศฯ

เย็นวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ นำน้ำดื่ม มอบให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ นำน้ำดื่ม มอบให้กับ

ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกดิน

เข้าวันที่ 3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

อบเจลล้างมือ, แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน

เข้าวันที่  3 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแะเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อป้องกั

ลงพื้นที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนราชนิกูล และถนนอำมาตย์ถึงสามแยกธนชาติ

ค่ำวันที่ 2 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

ช่วงบ่ายวันที่ 2 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เ

สนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติการต้าน COVID 19

ช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เ

สนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติการต้าน COVID 19

ช่วงเที่ยงวันที่ 1 เมษายน 2563 นายไพทูรย์

ประกาศ จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะลงพื้นที่ล้างถนนลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 19.00น. ณ ถนนราชนิกูล และถนนอำมาตย์

ประกาศ จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะลงพื้นที่ล้างถนนลงน้ำยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 19.00น.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบอาคารโรงอาหาร โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 1 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ทำความสะอาดคลีนนิ่งถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนสมาสบำรุง ถนนราษฏร์ธุรกิจ

ช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ทำความสะอาดคลีนนิ่งถนนและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนแจ้งสนิท จากแยกหอนาฬิกาถึงสถานีบริการน้ำมันเชลล์

ค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ปลัดอำเภอ จิตอาสาพร้อม

รับมอบน้ำดื่ม

ช่วงบ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์

ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เที่ยงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนสุขาภิบาล1และถนนประพัฒธ์พัฒนา

ค่ำวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ถนนถนนสุขาภิบาล1และถนนประพัทธ์พัฒนา

วันนี้ 30  มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับ อำเภอบ้านไผ่ จิตอาสาอำเภอบ้านไผ่  สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ หน่วยงานต่างๆ จะร่วมทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19&n

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนเจนจบทิศ ถนนสุขาภิบาล2 และถนนแจ้งสนิท

ช่วงค่ำวันที่ 29 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

การดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดถนน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดถนน บริเวณ ถนนเจนจบทิศ, ถนนสุขา

ติดตามการถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 11:00 น. ของทุกวัน

ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ติดตามการถ่ายทอดสด Live Streaming การแถลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  หรือ ศบค. จาก

ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ถนนเส้นรอบตลาด123

ช่วงค่ำวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม Bi

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้

เช้าวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

รับมอบ คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19(COVID-19)

เช้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ลงพื้นที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

เข้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนดำเนินการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ตรวจถนนประพัดพัฒนาซอย1 ณ ชุมชน บขส

ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ขอความร่วมมือจากผู้เก็บขยะให้งดเก็บขยะ เนื่องจากสถานะการโรคไวรัสโคโรน่า(covid-19) และลงสำรวจพื้นที่ในการสร้างสถานที่ล้างรถขยะ

ช่วงบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  
   มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล

นำบัตรเเละเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มาทำลาย

บ่ายวันที่ 25 มีนาคม 2563 นางกิติมา อสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปพร้อมด้

ขอความร่วมมือประธานชุมชนทุกชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน ให้สำรวจข้อมูลค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ขอความร่วมมือประธานชุมชนทุกชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน ให้สำรวจข้อมูลค้นหา เฝ้าระวังและป้องก

ประชุมคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

มอบชุดอปพร. พร้อมให้โอวาท กับอปพร.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 50นาย

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

บ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 23 มีนาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดขอนแก่น ....ปร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดศรีบุญเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดศรีบุญเรือง <

ตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิค 19 (COVID-19)

ช่วงบ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ประชุมการจัดระเบียบรถบรรทุกในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน 17 มีนาคม 2563

ช่วงเย็นวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2563

บ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหาร ในรูปแบบการพาเที่ยวพาชิมของ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหาร ในรูปแบบการพาเที่ยวพาชิมของ อ.ศรีราชา จ.ชล

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิ่งพ้นภัย เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิ่งพ้นภัย เพื่อสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDR

ประเพณีบุญมหาชาติพระเวสสันดร ชุมชนหนองลุมพุก พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท

ช่วงค่ำวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

ร่วมขบวนแห่บุญพเวดและบุญมหาชาติ ชุมชนหนองลุมพุกพร้อมมอบเงินสนับสนุนงานจำนวนเงิน 50,000บาท

บ่ายวันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร

ประชุมบรรณาธิการวารสารเสียงเมืองไผ่ปีที่ 7 ฉบับที่ 4/2563

ช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ถนนคนเดิน 08-03-63

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ วันอาทิตย์

บุญมหาชาติบ้านข่าพัฒนา 7 มีนาคม 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ช่วงบ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เ

่ดำเนินการ เปลี่ยนเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่ ที่มีความปลอดภัยสูงในการป้องกันข้อมูล

เช้าวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเม

การประชุมราชการพัฒนาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ถนนกุนเชียง

เช้าวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ระดมรถน้ำและรถดับเพลิงในอำเภอบ้านไผ่ ฉีดน้ำขึ้นบนอากาศเพื่อลดค่าฝุ่นละอองPM2.5

บ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ร่วมเป็นเกียรติ งานมหกรรมOTOP ช้อปของกิน ฟินกับของใช้ สุขใจที่บิ๊กซี

เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ประชุมประจำเดือนมีนาคม หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที3/2563

บ่ายวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม2563

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม2563

 <

กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฎิบัติงาน

เช้าวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นาย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ช่วงเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

ปิดกิจกรรมกับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

เช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน

การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 10

เช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

การอบรมโครงการกฎหมายควรรู้ หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

มอบเกียรติบัตร โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปี2562

ช่วงเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนา ข่วงเมืองขอนแก่น ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS 05 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงเช้าของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตร

ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2/2563

บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประ

อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

เข้าร่วมประชุมโครงการ "คิด ฟัง ทำ (ผัง) เมืองบ้านไผ่" ณ โรงแรมอินภาวา บ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

ประชุมติดตามงานตามนโยบาย 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
   ประชุมติดตามงานตามนโยบาย 
โดยมี นางสาวเรณู

ขอเชิญร่วมชมรายการฟุตบอลเด็กอายุ ไม่เกิน 11 ปี ระดับภาคอีสาน

ขอเชิญร่วมชมรายการฟุตบอลเด็กอายุ ไม่เกิน 11 ปี ระดับภาคอีสาน ที่เกิดขึ้นที่ส

กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนการงานและพี่น้องประชาชน พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ

ช่วงเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

มอบถังดับเพลิง พร้อมทำความสะอาดห้องน้ำและกวาดเศษใบไม้ ณ วัดเอี่ยมไพบูลย์

ช่วงเช้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
นางสาวเรณู  พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอ

โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจ ห่างไกลจากภัยทางสังคม ประจำปี 2563

เช้าวัน 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

มอบเกียติบัตร ผู้อบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประการ63

ช่วงบ่ายวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้า

ผู้แทนโรงงานยาสูบเข้ามอบกระเช้าขอบคุณในทุกกิจกรรมที่ประสานกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้แทนโรงงานยาสูบเข้ามอบกระเช้าขอบคุณในทุกกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่2/2563

บ่ายวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องป

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เช้าวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

เช้าวัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

&nbs

วันเรารักบ้านไผ่ we love banphai 2563

เย็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน

โครงการวันเรารักบ้านไผ่ พร้อมจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีจากน้องๆเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2563

เย็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าท

ประชุมเตรียมงานดนตรี เนื่องใน"วันเรารักบ้านไผ่" ประจำปี 2563

ช่วงเย็น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่กองการศึก
ประชุมเตรียมงานดนตรี เนื่องใน"วันเรารักบ้านไผ่&quo

กิจกรรม วันเรารักบ้านไผ่ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญพี่น้องชาวบ้านไผ

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง)

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จัดงานวันเรารักบ้านไผ่ ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ชมรมลานแอโรบิกเข้าพบปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมลานแอโรบิกตลาด 4 นำโดยน

โครงการวัด สุขาสร้างสุข

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ป

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ศึกษาดูงานภาคเหนือ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูร

ศึกษาดูงานภาคเหนือ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

ศึกษาดูงานภาคเหนือ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสาระสนเทศและกฏหมาย63

เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว "Valentine's Style WOW WOW"

กิจกรรมทำความดี โครงการวัด สุขาสร้างสุข โครงการรณรงค์พัฒนาความสะอาดภายในวัด

เช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯดำเนินกิ

เปิดโครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ2563

ช่วงบ่ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน

ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2/2563

 

บ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเด

กิจกรรมเคารพธงชาติและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

คําแนะนําสําหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่

 

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเท

ร่วมให้กำลังใจประชาชนชุมชนบ้านข่าพัฒนา ในโครงการผ้าป่าขยะ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

เข้าตรวจสถานที่ติดตั้งกล้องCCTV ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บ่ายวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิ

สำรวจพื้นที่เพื่อรอปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณตามคำร้อง

บ่ายวันที่ 27 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

กิจกรรมถนนคนเดิน 26 มกราคม 2563

บรรยากาศกิจกรรมถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ.2563

เช้าวันที่ 23 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชุมการเตรียมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 2563 ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 22 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563

ช่วงค่ำวันที่ 21 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

เช้าวันที่ 11 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะกรรมการต

พิธีเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2563

ช่วงเย็นวันที่ 18 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว

ศึกษาดูงานจังหวัดพิษณุโลก 15-17 มกราคม 2563

ช่วงเช้าวันที่ 17 มกราคม 2563 นายไพทูรย์

ศึกษาดูงานจังหวัดสุโขทัย 15-17 มกราคม 2563

ช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2563 นายไพทูรย์

ร่วมพิธีเปิดการประกวดนางงามบ้านไผ่ การเดินเเบบแฟชั้นโชว์และงานพาแลง ภายในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีเมืองบ้านไผ่ประจำปี2563

เย็นวันที่ 19 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯร่วมพิธีเปิดการประกวดนางงามบ้านไผ่

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 ช่วงเช้าเริ่มพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์

ช่วงเช้าวันที่ 18 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5)

รายละเอียดตามที่แนบ : 

ขอเชิญร่วมงานม่วงหวานมินิมาราธอน 2020 กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล เพื่อช่วยเหลือสมาคมผู้สูงอายุและคนพิการตำบลม่วงหวาน ณ เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง

Muangwan Mini Marathon 2020

ประกาศจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2563

ประกาศจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 

รายละเอียดที่แนบมานี้ :

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

บ่ายวันที่ 7 มกราคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมและเชียร์ ลุ้นไปด้วยกันกับ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมและเชียร์ ลุ้นไปด้วยกันกับ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเยาวชนและประชาชน ป

กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้ศาลเจ้าที่และศาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคล

เช้าวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 กับ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเม

เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร ประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร ประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล เปิดการปร

การประกวดนางงามบ้านไผ่ ประจำปี2563 รอบปฐมนิเทศน์

เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอ

มอบบ้านให้แก่ นายนาค มาดชะดา ผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล

บ่ายวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่น

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม 2562

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ15 ธ.ค 2562

เช้าของวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

ประชุมพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

บ่ายวันที่ 13 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้า

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 12 ธันวาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประชุมศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ชั้น2

บ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ตรวจสถานที่ก่อสร้างปั๊มน้ำมัน หจก.คอฟฟี่ แอนด์ รีเทล

ช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม 2562

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2562. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ให้โอวาทคณะครูและนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. 62

เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 

ศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง

เช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

ศึกษาดูงานที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่

ช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่น

ร่วมพิธีเปิดโครงการคนบ้านไผ่สุขภาพดีด้วยกัน 110วัน 10ล้านกิโลเมตร

บ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ต้อนรับคณะ “SEARO INTERNATIONAL WORKSHOP ON STRENGTHENING EMERGENCY AND TRAUMA CARE “

ช่วงบ่ายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูร

ขอเชิญร่วมโครงการ คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร (พื้นที่ อ.บ้านไผ่)

กำหนดการ
พิธีเปิดโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กิโลเมตร(พื้นที่

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายใน

บ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู  พร้อมพรั่ง  รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานประชุม

ขอเชิญมาเที่ยว ชิม ช้อป ณ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ขอเชิญมาเที่ยว ชิม ช้อป ณ ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ มีอาหารหลากหลายมากมาย สินค้าแฟ

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โปรดยื่นเอกสารและ

โครงการสูงวัยอนามัยดี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

นางรำชาวบ้านไผ่ ซ้อมรำบวงสรวงขอนแก่น 222ปี

เย็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ขยะรีไซเคิล) ประจำปี 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ขยะรีไซเคิล) ประจำปี 2563 ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วจำพวก กระดาษ ลัง ขวดแก้ว ขวดพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่ม โลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อนำไปถ

ทม.บ้านไผ่และชาวบ้านไผ่ขอขอบคุณ พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ จากหัวใจ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย

โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิคโดยชมรมแอโรบิคสวนสุข

เย็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์

โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวประจำปี2562

เช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง

ประชาคมผู้ประสบเหตุอุทกภัย

ช่วงบ่ายวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูร

ปั่นจักรยานประสานใจทุกวัยรักสุขภาพ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์

ถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ เที่ยว ชิม ช้อป 16.320-21.00น.

ถนนคนเดิน เพลินเมืองไผ่ เที่ยว ชิม ช้อป 16.320-21.00น.

 <

เข้าร่วมการประชุมบ้านมั่นคง ณ บ้านมั่นคง

ช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมบ้านมั่นคง ณ

การประชุมประจำเดือน องค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

ช่วงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน

ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ช่วงบ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล

ช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปล

โครงการสร้างสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานชมรมรมจักรยานบ้านโซนบ้านเกิ้ง

เช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิ มาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

แห่กฐินสามัคคีพร้อมนำกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

เช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

เย็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าฝ่าย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดงา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เย็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้

บอกบุญ ตามบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าต่างๆ รับบริจาคสมทบกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ิปฎิบัติหน้าที

โครงการขยับกาย สบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

เย็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน

ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้

ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมใช้งานเเพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตฐานสากล

ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมใช้งานเเพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตฐานสากล

 

รับมอบผลไม้ 5 อย่างและธงไชยมงคลสีขาว จากคณะกรรมการจัดงาน ฉลองปุงเถ่ากงม่าประจำปี2562

เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่น

ตรวจการก่อสร้างถนนคสล.ทองประเสริฐซอย12 ช่วงที่2.

เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเ

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์

เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษฏ์ ชัยมาต

ประชุมการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีและงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก

โครงการกลุ่มรักษ์สุขภาพ ชุมชนโนนสว่าง

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลนางสาวดาวรรณ ภูเ

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษฎ์ ชัยมาต

บริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน ด่วน !!

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่11/2562 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2

บ่ายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งท

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตงาน

ช่วงเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิ

เคารพธงชาติสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2562

ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนัก

บริษัทโรบินสันจำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เข้าเสนอ Gift voucher

เช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับผู

รับมอบรางวัลพระปกเกล้าฯ ประจำปี2562

เช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวดาวรรรณ์ ภูเหิน รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจา

โครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบชุมชนสมประสงค์พัฒนา

เย็นวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 6/2562

ช่วงบ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายสั

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาด4

บ่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเท

เชิญชวนร่วมงานกฐินเทศบาลเมืองบ้านไผ่สามัคคี

บ่ายวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

โครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบบ้านข่าศรีบุญเรือง

เย็นวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS และระบบ e-GP

ช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเ

ประชุมเตรียมการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี และงานประเพณีลอยกระทง 62

ช่วงเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี และงานประเพณีลอยกระทง เทศบาล

ประชาสัมพันธ์ออกประชาสัมพันธ์ งานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่และงานประเพณีลอยกระทง

เช้าและบ่าย วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติห

กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอ

ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ซอยเจริญสุข3

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเมื

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เที่ยวชิมช้อป, ทุกวันอาทิตย์ 16.00-21.00 น.

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ เที่ยวชิมช้อป, ทุกวันอาทิตย์ 16.00-21.00 สินค้ามีมากมายให้เลือกสรร ต้องถนนคน

พิธีเปิดงานมหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย

พิธีเปิดงานมหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย

มหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยโดยชุมชนและภาคี 9 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงอาหารและโรงเก็บพัสดุ วัดเอี่ยมไพบูลย์ ชุมชนปอบิด อ.บ้านไผ่

ประชุมเตรียมงานร่วมกับพอช. งานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2562

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎ

ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎ

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันปิยมหาราช

เช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิ

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค(ไถ่ชีวิตโค)

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.59น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิ

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ประชุมผังเมืองบ้านไผ่ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมฝังเม

ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศูนย์ บริการสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลบ้านแฮด

ช่วงบ่ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รก.ผอ.กองสาธารณะ

คลิ่นนิ่งเดย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ร

บ่ายวันที่  17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษต์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแ

กิจกรรม Big cleaning day ชุมชนสมประสงค์พัฒนา

ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรราษา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยรับเกียรติจาก นายนิพนธ์ จรุงเกียรติจาก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินครับ

ช่วงบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผ

การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่2 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ช่วงเช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธารเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่าง

ประชุมกองการศึกษา

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนโนนสว่างประชารักษ์)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

ครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

เที่ยว ชิม ช้อป ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานประชารัฐ

ช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไ

พิธีบำเบ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธี

ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 11-10-62

ช่วงเย็นวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายอิทธิพล พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในห้วงระหว่างวั

เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้างานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม รุ่นที่ 2 เรื่อง ระบบจัดการและติดตามเรื่องร้อ

ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ 2562

เช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

เยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี

เย็นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นา

ประชุมการจัดงานทำบุญทอดกฐิน และประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ น

ประชุมการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS

ช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะชุมชน 09-10-62

ช่วงเย็นวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อม

ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ซอยสาธารณะ

บ่ายวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเมือ

พบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศ

ฝึกอบรมระบบจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียน ดำรงธรรม Tracking

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จนท.สำนักปลัดเทศบาลและกองวิชาการและแผนงานได้รับมอบหมายจากท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ให้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการฯ และฝึกอบรม ร

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนบ้านข่า ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ชุมชนหมู่4พัฒนา และชุมชนปอบิด

เย็นวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื

ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ 06-10-62

บรรยากาศถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่ ประจำวันอา

ตรวจงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.หนองลุมพุกซอย3+ถ.หนองลุมพุก-ตะวันออก

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้

มอบสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับคุณแม่วิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร รองประธานมูนิธิธรรมสารเถระ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองบ้านไผ่

ช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเท

ประชุมติดตามโครงการศึกษา สำรวจ ทบทวน ออกแบบและเขียนแบบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงเย็นของวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการศึกษา สำรวจ ทบทวน ออกแบบและเขียนแบบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่  โดยม