เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำหรับประชาชนประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

มาตรการ​กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของงานนิติการและพาณิชย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (029)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ตามหลักการบริหารกิจกาบ้านเมืองที่ดี  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

มาตรการกำหนดแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

มาตรการป้องกันการรับสินบน  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร>>