เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ITA013)(LPA)

สำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวโหลดเอกสาร 

คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการลา ดาวโหลดเอกสาร   

คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ดาวโหลดเอกสาร    

คู่มือปฏิบัติงานงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวโหลดเอกสาร    

คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร ดาวโหลดเอกสาร     

 

กองการเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ ดาวโหลดเอกสาร 

คู่มือการปฏิบัติงาน แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  กองการเจ้าหน้าที่ ดาวโหลดเอกสาร 

คำสั่งการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของกองการเจ้าหน้าที่  ดาวโหลดเอกสาร 

 

กองสวัสดิการสังคม

คู่มือการปฏิบัตงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ดาวโหลดเอกสาร 

คู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการกองช่าง  ดาวโหลดเอกสาร 

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวโหลดเอกสาร     

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวโหลดเอกสาร     

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  2565 (กองสวัสดิการสังคม)  ดาวโหลดเอกสาร   

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวโหลดเอกสาร    

คู่มือการใช้งาน LTC ดาวโหลดเอกสาร    

คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) งานรักษาความสะอาด ดาวโหลดเอกสาร    

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวโหลดเอกสาร   

คู่มือ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวโหลดเอกสาร     

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวโหลดเอกสาร     

คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน QR code ดาวโหลดเอกสาร   

 

กองช่าง

คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วยภารกิจที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ภายในกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวโหลดเอกสาร     

 

กองคลัง

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวโหลดเอกสาร     

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวโหลดเอกสาร     

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  2564 (กองคลัง) ดาวโหลดเอกสาร   

 

กองการศึกษา

การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และการรับสมัครนักเรียนโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวโหลดเอกสาร  

คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดาวโหลดเอกสาร  

คู่มือการจ่ายเงินอุดหนุน กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดาวโหลดเอกสาร  

 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดาวโหลดเอกสาร   

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  2564 (ทุกกระบวนงาน)  ดาวโหลดเอกสาร   

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  2563  ดาวโหลดเอกสาร  

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  2562  ดาวโหลดเอกสาร  

ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  2561 ดาวโหลดเอกสาร  

สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยทันใจ ไตรมาสที่ 4  ดาวโหลดเอกสาร  

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดาวโหลดเอกสาร  

​ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดาวโหลดเอกสาร  

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวโหลดเอกสาร  

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ

 

 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า  มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  มาตรฐานสะพาน
 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก  มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
 มาตรฐานทางระบายน้ำ  มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย  มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
 มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน  มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มาตรฐานหอกระจายข่าว
 มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย  มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
 มาตรฐานระบบน้ำสะอาด  มาตรฐานหอพัก
 มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
 มาตรฐานการควบคุมอาคาร  มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
 มาตรฐานการวางผังเมือง  มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
 มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  มาตรฐานการตลาด
 มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน  มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
 มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน  มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.