เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

แผนการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2564-2565)  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2564)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร>>