เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านการป้องกันการทุจริต

การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ “ถอดกับดักคอร์รับชัน  The Big Push in Corruption Trap” ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>