menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่ายและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นนำโดยนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นนำคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม