เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล (027)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล (027) 

          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

          - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลดาวน์โหลดเอกสาร>>     

         - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 64 พ.ศ 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - หลักเกณฑ์และการเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 64 พ. ศ. 2559).pdfดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 70 พ. ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การการบรรจุ  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การการบรรจุ 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การคัดเลือก  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -การสร้างขวัญกำลังใจ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร>>