menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .........ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จึงขอแจ้งกำหนดวัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยให้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่แนบมาค่ะ https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos