เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

                เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านไผ่  เป็นเทศบาลตำบลบ้านไผ่  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2524  และในปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยที่ขณะนั้นสุขาภิบาลบ้านไผ่ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ  มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  การศึกษา  และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น  การดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น  ทำให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเป็น “เทศบาล” เนื่องจากมีศักยภาพด้านต่างๆ ขึ้น ประกอบกับสุขาภิบาลบ้านไผ่มีรายได้สูงพอที่จะดำเนินการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลได้

                   ดังนั้น อำเภอบ้านไผ่  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์ นายอำเภอบ้านไผ่  ในขณะนั้นได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  มติความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก่นแล้ว  รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลอำเภอบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอำเภอบ้านไผ่และจัดเป็น“เทศบาลตำบลบ้านไผ่”  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เล่มที่98 ตอนที่101 ลงวันที่ 24มิถุนายน2524 และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบล  เป็นเทศบาลเมือง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม 16.20ตารางกิโลเมตร

                   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  แต่ก่อนได้อาศัยหอประชุมอำเภอหลังเก่าเป็นอาคารสำนักงานเทศบาล ซึ่งมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอำเภอบ้านไผ่ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2529 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่หลังใหม่ โดยนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่- งาน 35 ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  ไปทางทิศเหนือประมาณ1 กิโลเมตร ซึ่งได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จนถึงปัจจุบัน

1. ด้านกายภาพ

    1.1 ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

    เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยู่ที่ค่าพิกัดระบบ UTM  ประมาณ  253,000 ถึง 262,000ตะวันออก  ค่าพิกัดประมาณ 1,773,000 ถึง 1,780,000ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่เขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 44 กิโลเมตร

 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

              เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งอยู่บริเวณแอ่งโคราช  มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพานล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือ จึงทำให้พื้นที่ตรงกลางเป็นแอ่งต่ำระบายน้ำไม่ดี  มีแม่น้ำชีไหลผ่านเป็นลำน้ำแบ่งเขตระหว่างอำเภอบ้านไผ่  และอำเภอชนบท  เป็นที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150–300 เมตร แผ่นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัดใบ

 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล

              ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแห้งแล้งมาก  โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส

                   ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม  ฝนที่ตกมากในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ยผ่านเวียดนามเข้ามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน

                   ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวมากที่สุด  คือเดือนธันวาคม  เฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส

          1.4 ลักษณะของดิน

                   ดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินต้นกำเนิด แต่มีบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มริมน้ำเป็นดินเหนียว  บริเวณที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  แต่ในบริเวณที่เป็นดินเนื้อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง

                   การใช้ประโยชน์ที่ดิน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการเกษตร ถึงร้อยละ  48.24  หรือเป็นพื้นที่ 8.49 ตารางกิโลเมตร  เป็นที่นา การใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับรองลงมาคือเป็นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 20.11 หรือเป็นพื้นที่  3.54  ตารางกิโลเมตร ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังรายละเอียดด้านล่าง


               ตาราง แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ลำดับ

ประเภท

ตร.กม.

ร้อยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

นา

ที่ว่าง

ป่าละเมาะ

พื้นที่ถนน

ไร่

สวน

พื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

พื้นที่แหล่งน้ำ

8.49

3.54

1.73

0.95

0.18

0.16

1.40

1.15

48.24

20.11

9.83

5.40

1.02

0.91

7.95

6.53

รวม

17.60

100.00

 

            ที่มา  :  ผลจากการสำรวจเพื่อจัดทำโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ.2546

         1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                   แหล่งน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แก่ หนองน้ำและบึงธรรมชาติ  เป็นลำน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลตลอดฤดูกาล ได้แก่ ลำห้วยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิททางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และลำห้วยจิก ซึ่งเป็นลำห้วยที่แยกมาจากแม่น้ำชี ไหลผ่านเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 1,100 ไร่  ส่วนแก่งละว้าตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกสำราญ  อยู่ห่างตัวอำเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบ้านไผ่อาศัยน้ำที่แก่งละว้านี้เป็นแหล่งน้ำดื่ม  เพื่อผลิตน้ำประปาให้กับชุมชนบ้านไผ่ได้ตลอดปี

            นอกจากลำห้วยทรายและลำห้วยจิกแล้วในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ยังมีแหล่งน้ำสาธารณะประเภท ห้วย หนอง บึง  แหล่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  ที่สำคัญได้แก่

         -ลำห้วยยางและลำห้วยน้อย ไหลมารวมกันเป็นลำห้วยจิกจากด้านทิศใต้ของเทศบาล  มีความยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร

         -หนองงิ้วตั้งอยู่บริเวณหลังวัดป่าสุมนามัย มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ โดยคิดเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ 52,800   ลูกบาศก์เมตร

         -สระสวรรค์  ตั้งอยู่บริเวณบ้านเกิ้ง  มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 5,928  ลูกบาศก์เมตร

         -หนองลุมพุก  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก  มีพื้นที่ประมาณ  5  ไร่

         -สระน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  มีพื้นที่ประมาณ  2  งาน

         -สระคึกฤทธิ์  มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  3,200  ลูกบาศก์เมตร

               แหล่งน้ำชลประทาน  ที่สำคัญ ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  คือ

                   1) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและการประปาจุน้ำได้ 2,335,440  ลูกบาศก์เมตร  มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งสายยาว 3,300 เมตร คลองซอย ฝั่งขวายาว 1,250 เมตร

                   2) แก่งละว้า  ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ใช้ประโยชน์ในการประปา จุน้ำได้  37,033,000  ลูกบาศก์เมตร  อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแก่นประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไม่มีคลองส่งน้ำ

                   3) ฝายหนองหน้าวัว  จุน้ำได้  1,391,360 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตร ปัจจุบันไม่มีคลองส่งน้ำ

                   เนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะสำหรับที่จะทำไร่  ทำนา  ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์  บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแห่ง เช่น  โรงงานมันสำปะหลัง  คลังสินค้าเพื่อการเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป็นต้น

 

2. ด้านการเมือง การปกครอง

        2.1 เขตการปกครอง

         ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                          ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลในเมืองและตำบลบ้านไผ่

  ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลในเมืองและตำบลหัวหนอง

   ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลในเมืองและตำบลหนองน้ำใส

   ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลหัวหนองและตำบลบ้านไผ่

    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบขึ้นด้วยพื้นที่ในเขตการปกครองของตำบล 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านไผ่ และตำบลแคนเหนือ  มีพื้นที่ในเขตเทศบาล  ตำบลในเมืองมีพื้นที่  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  46.59  ตำบลบ้านไผ่ มีพื้นที่ 8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  46.59  และตำบลแคนเหนือ มีพื้นที่ 1.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.82 ของพื้นที่ทั้งหมด

         เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้แบ่งแยกชุมชนจากเดิม 26ชุมชนออกเป็น 39 ชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2558 เพื่อให้ความเหมาะสมในด้านการให้บริการข่าวสาร การดูแล เป็นไปอย่างทั่วถึงแก่ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วยชุมชนต่างๆ จำนวน 39 ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน

ลำดับ

ชื่อชุมชน

ชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน

เขตการเลือกตั้ง

1

ประปาบ้านไผ่

พ.ต.ท.สังวร  สิกขา

เขต 1

2

อยู่เย็นเป็นสุข

นายธนดล  กิตติวิจารณ์

เขต 1

3

ตลาด 1,2,3

นางมลิวรรณ  สารบรรณ

เขต 1

4

ส่วนราชการ

นางราตรี  จันพิน

เขต 1

5

แก้วทรานี

นายเสรี  คำภักดี

เขต 1

6

อุตรนคร

นางยุพิน  แสงผดุง

เขต 1

7

หนองลุมพุก

นายสุพจน์  เกตกุมสี

เขต 1

8

ศรีหมอนพัฒนา

นายสุชาติ  กุญชรมณี

เขต 1

9

เจนจบทิศ

นายสุพล  บุตรศรี

เขต 1

10

ยิ่งยง

นายทองพูล  พงดงนอก

เขต 1

11

จัดสรร

นายสิงห์มาลัย  ปาปะสิม

เขต 1

12

คลองชลประทาน

นางจิรภา  ปฏิกานัง

เขต 2

13

ห้วยทราย

นายเจริญ  ระวิระ

เขต 2

14

พระธรรมสาร

นายจรัญ  จันทา

เขต 2

15

บขส.

นายวันชัย  สอนอินทร์

เขต 2

16

ศาลเจ้า

นายสมชาย  โมกไธสง

เขต 2

17

ศาลเจ้า 2

นางบำรุง  พรหมรัตน์

เขต 2

18

โนนสว่าง

นายบุญถิ่น  ศรีดารา

เขต 2

19

สมหวังสังวาลย์

นางละมัย  ต่ายทรัพย์

เขต 2

20

สมหวังสังวาลย์ 2

นางสาวสุทิน  ชมตรีนอก

เขต 2

21

สมประสงค์พัฒนา

นายสนธิ  ชัดไธสง

เขต 2

22

หลักสิบสี่

นายทองแดง  ธรรมีภักดี

เขต 2

23

ประเสริฐแก้ว

นายทองใบ  ทองทา

เขต 2

24

โนนสะอาด

นายวิราศ  ยอดสง่า

เขต 2

25

หนองแคน

นางสงวน  พาบุ

เขต 2

26

หมู่ 1 พัฒนา

นางลัดดา  สุทธิสำราญ

เขต 2

27

สุมนามัย

นางผ่องผกา  ศรีจุมพล

เขต 3

28

ขนมจีน 2000

นายจิรวัฒน์  โพธิ์ศรี

เขต 3

29

มิตรภาพซอย 4 พัฒนา

นายภูวนัย  นิมิตไตรสกุล

เขต 3

30

บ้านไผ่เก่า

นางหนูพิน  เชื้อบัณฑิต

เขต 3

31

บ้านไผ่พัฒนา

นางบุญสวย  อินทรสงเคราะห์

เขต 3

32

บ้านข่าพัฒนา

นายสุเวช  รอบรู้

เขต 3

33

ศรีบุญเรือง

นายบุญเรือง  เอ้วะเมมาต๊ะ

เขต 3

34

โพธิ์สวรรค์

นายถาวร  ศรีสุข

เขต 3

35

กกแดง

นายพรพระอินทร์ อักษรเสือ

เขต 3

36

แสงทองประชาสรรค์

นายทองสุข  เหง่าศรี

เขต 3

37

โนนสวรรค์

นายจำนงค์  โฉมสันเทียะ

เขต 3

38

หมู่สี่พัฒนา

นายประหยัด อุดม

เขต 3

39

ปอบิด

นายสุนิตย์  จินดา

เขต 3

 

        2.2 การเลือกตั้ง

                   เทศบาล เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้ราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งคณะบุคคลในท้องถิ่นขึ้นมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)
องค์กรเทศบาลประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล

                    คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งและนายกเทศมนตรี  อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2546   ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคนแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้จำนวนรวมกันไม่เกินสามคน  ในปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่ไม่มีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีว่าที่   ร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา   ปลัดเทศบาลเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

                   สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีจำนวนสมาชิก  18 คน  โดยแบ่งเป็น  3  เขตเลือกตั้ง     เขตเลือกตั้งละ 6 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประกอบด้วย(ข้อมูล ณ มกราคม  2557)

  1. นายปัญญา            บัวแสง                     ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

  2. นางสาวจิรวดี         เจริญศิลป์                  รองประธานสภาเทศบาล

  3. นางพัชรา             ศิริศักดิ์กมล                สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  4. นายชานล             ธนระพีโชติ                 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

  5. นายวัฒนาวุฒิ         หอวิจิตร                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  6. นายพิริน                ตุละรัต                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  7. นายส่งศักดิ์            เกียรติปกรณ์               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  8.  นางสาวสุมาลี        แถสูงเนิน                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  9. นายคำพันธ์           สีดอนซ้าย                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  10.  นายกำพล            ขันธ์ขวา                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  11.  นายเกษม            ชวฤทธิ์                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  12.  นายจิรนันท์          เกียรติชัยพัฒน           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  13.  นายผ่าน             ไทยรัก                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

  14.  นางจงจิต             แซ่เหีย                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

  15.  นายนพดล           พลภูเขียว                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

  16.  นายบุญเหลือ        เรื่องลือ                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

  17.  นายภาณุมาศ        หล้ามณี                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

                   เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีการแบ่งส่วนราชการบริหารงานของเทศบาลดังนี้ 1.สำนักปลัดเทศบาล2. กองวิชาการและแผนงาน 3. กองคลัง  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  5.กองการศึกษา  6.กองช่าง  7. กองสวัสดิการสังคม 8. สถานธนานุบาล

    มีอัตรากำลังทั้งหมด  253  คน แยกเป็นพนักงานเทศบาล  72  คน ลูกจ้างประจำ 44 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 47 คน  พนักงานจ้างทั่วไป 34 คน พนักงานครูเทศบาล 49 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 11 คน  และเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่  27 กันยายน  2561)


3.ประชากร

        3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  ณ เดือน กันยายน 2561  จำนวน 27,807 คน

        3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

เพศ

รวม

(คน)

ชาย(คน)

หญิง (คน)

แรกเกิด – อายุ 10 ปี

1,313

1,291

2,604

อายุ 11 ปี – 20 ปี

1,543

1,438

2,981

อายุ 21 ปี – 30 ปี

1,755

1,755

3,510

อายุ 31 ปี – 40 ปี

1,879

1,823

3,702

อายุ 41 ปี – 50 ปี

2,111

2,275

4,386

อายุ 51 ปี – 60 ปี

2,029

2,357

4,386

อายุ 61 ปี – 70 ปี

1,370

1,844

3,214

อายุ 71 ปี ขึ้นไป

1,373

1,651

3,024

รวม

13,373

14,434

27,807

 

4. สภาพทางสังคม

        4.1 การศึกษา

               ด้านการศึกษาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จำนวน 4 แห่ง  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 จำนวน 1 แห่ง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

               -โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จำนวน 2 แห่ง

                             1. โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

                             2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่

               -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จำนวน 3 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง)

               -โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จำนวน 8 แห่ง                                     1. โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

                             2. โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

                             3. โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่

                             4. โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ

                             5. โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

                             6. โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

                             7. โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

                             8. โรงเรียนบ้านเกิ้ง

               -โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จำนวน 4 แห่ง 

                             1. โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

                             2. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

                             3. โรงเรียนกรุณาศึกษา

                             4. โรงเรียนเอี่ยมไพศาล

               -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25 จำนวน 1 แห่ง   คือโรงเรียนบ้านไผ่

               -สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน  2  แห่ง