เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

     1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

     ก. ที่ตั้งขนาดพื้นที่

    เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ค่าพิกัดระบบ  UTM ประมาณ 253,000  ถึง 262,000 ตะวันออก ค่าพิกัด ประมาณ 1,773,000 ถึง 1,780,000 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่เขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 44 กิโลเมตร เทศบาลเมืองบ้านไผ่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบขึ้นด้วยพื้นที่ในเขตการปกครองของตำบล 3 ตำบล  ประกอบด้วย  ตำบลในเมือง  ตำบลบ้านไผ่  และตำบลแคนเหนือ  มีพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลละ 8.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 46.59 รวมเป็นร้อยละ 93.08 ส่วนตำบลแคนเหนือมีพื้นที่ 1.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ6.82 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพื้นที่เขตการปกครองของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

 ลำดับที่

ตำบล

พื้นที่(ตร.กม.)

ร้อยละ

1

ในเมือง

8.20

46.59

2

บ้านไผ่

8.20

46.59

3

แคนเหนือ

1.20

6.82

รวม

17.60

100

 

ที่มา : ผลจากการจัดทำโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พ.ศ. 2546  และแผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ประกอบด้วย ประชากร จำนวน  30,046 คน แยกเป็น ชาย 14,575 คน ,หญิง 15,471 คน  จำนวนครัวเรือน 10,830 ครัวเรือน  (ณ  เดือนเมษายน พ.ศ.2559) ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ  จำนวน  39  ชุมชน    ดังรายละเอียดตามตาราง

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง  สภาพดินปนทราย  ด้านทิศเหนือเป็นที่เนินสูง  ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม  มีลำน้ำ 2 สายไหลผ่านคือ  ลำน้ำห้วยทราย  ลำน้ำห้วยจิก  ซึ่งมีน้ำไหลตลอดฤดูกาล  แหล่งเก็บกักน้ำประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว  เป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งกรมชลประทานสร้างขึ้น  ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอบ้านไผ่ไปทางทิศใต้  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และอ่างเก็บน้ำบ้านนาโพธิ์เป็นอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานสร้างขึ้นเช่นกัน  ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอบ้านไผ่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5  กิโลเมตร  และอ่างเก็บน้ำ  “แก่งละว้า”  ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอบ้านไผ่ไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  12  กิโลเมตร  ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้แหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำใช้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

           เนื่องจากมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงเหมาะสำหรับที่จะทำไร่  ทำนา  ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล  และเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์  บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแห่ง  เช่น  โรงงานมันสำปะหลัง  คลังสินค้าเพื่อการเกษตร  โรงงานยาสูบ  เป็นต้น

ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้ 

ทิศเหนือ                             ติดต่อกับตำบลในเมือง      และตำบลบ้านไผ่ 

ทิศใต้                                ติดต่อกับตำบลในเมือง      และตำบลหัวหนอง 

ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับตำบลในเมือง     และตำบลหนองน้ำใส 

ทิศตะวันตก                         ติดต่อกับตำบลหัวหนอง    และตำบลบ้านไผ่

1.2  สภาพภูมิประเทศ

บริเวณแอ่งโคราชมีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือ จึงทำให้พื้นที่ตรงกลางเป็นแอ่งต่ำระบายน้ำไม่ดี มีแม่น้ำชีไหลผ่านเป็นลำน้ำแบ่งเขตระหว่างอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอชนบท เป็นที่ราบสูงโดยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 300 เมตร  แผ่นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  พืชพันธุ์ธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าโป่งแบบป่าไม้ผลัดใบ

1.3  สภาพภูมิอากาศ    แบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล

ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือน  กุมภาพันธ์   ไปจนถึงเดือน  พฤษภาคม  ภูมิอากาศแห้งแล้งมาก  โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  29.9  องศาเซลเซียส

            ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือน  พฤษภาคม  หรือต้นเดือน มิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม  ฝนที่ตกมากในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ทางอ่าวตังเกี๋ยผ่านเวียดนามเข้ามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากที่สุดในเดือน  กันยายน

            ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวมากที่สุด  คือเดือน ธันวาคม  เฉลี่ย  22.6  องศาเซลเซียส

 

            1. ลักษณะทางด้านการเมืองการบริหาร

1.1   การบริหาร

เทศบาล  เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้ราษฎรในท้องถิ่นเลือกตั้งคณะบุคคลในท้องถิ่นขึ้นมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)

องค์กรเทศบาล      ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาเทศบาล

            คณะผู้บริหาร    ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  และคณะผู้บริหารมีจำนวนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.   2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.2546   คณะผู้บริหารท้องถิ่นชุดปัจจุบัน  ซึ่งมีการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552   ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รองนายกเทศมนตรี  3   คน  ที่ปรึกษานายกฯ 2  คน  และเลขานุการนายกฯ   1  คน  ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่                 

             สภาเทศบาล      ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   มีจำนวนสมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 

              1.2  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการแบ่งส่วนราชการบริหารงานของเทศบาล    ดังนี้

1.       สำนักปลัดเทศบาล

2.       กองวิชาการและแผนงาน

3.       กองคลัง

4.       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.       กองการศึกษา

6.       กองช่าง        

7.       กองสวัสดิการสังคม

8.       สถานธนานุบาล

            1.3  การศึกษา

เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม   19   แห่ง แยกเป็น

        -   ระดับก่อนวัยเรียน            5            แห่ง

        -   ระดับประถมศึกษา           13          แห่ง

        -   ระดับมัธยมศึกษา            1            แห่ง

1.4  การศาสนา

สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  รวม  13 แห่ง  แยกเป็น วัด  11  แห่ง  โบสถ์คริสต์  1 แห่ง และมัสยิดส์   1  แห่ง

            1.5  การสาธารณูปการ

ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีจำนวน   197  สาย   แยกเป็น

                                        -  ถนนลาดยาง            46         สาย        

                                        -  ถนนคอนกรีต          110        สาย

                                        -  ถนนลูกรัง               41         สาย

1.6  การจัดการศึกษา   เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา จึงส่งเสริมการบริการทั้ง  3  แบบ  ดังนี้

1.6.1   การศึกษาในระบบ    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ไดดำเนินการจัดให้มีสถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับก่อนวัยเรียนครอบคลุมทั้งเทศบาล จำนวน   3  ศูนย์  คือ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  บ้านเกิ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3   ชุมชนโนนสว่าง   โรงเรียนเทศบาล มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปีที่ 3  และปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถาน ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาอย่างได้มาตรฐาน

1.6.2  การศึกษานอกระบบ    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้    โดยจัดฝึกอาชีพประเภทต่าง ๆ เช่น    ให้ความรู้ทางด้านช่างฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดตั้งศูนย์ที่ชุมชนหนองลุมพุก  ฝึกสอนการนวดแผนไทย  ร่วมกับศูนย์รัตนาภาจังหวัดขอนแก่น ฝึกสอนดอกไม้ประดิษฐ์ที่ชุมชนสุมนามัย   รวมไปถึงการปลูกเห็ด  เป็นต้น

1.6.3 การศึกษาตามอัธยาศัย    เทศบาล เมืองบ้านไผ่ได้ส่งเสริมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตามความสมัครใจ ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส สังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล  เช่น  ให้บริการห้องสมุดประชาชน   ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน  ที่อ่านหนังสือประจำชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร  ทันข่าว  ทันเหตุการณ์

การให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

1.  ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2546  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา   ตั้งอยู่  ณ  บริเวณชั้นล่างอาคารสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่  เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป   นักเรียน  นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มีหนังสือ   วารสาร   บทความ  เอกสารทางด้านวิชาการ  ทางการบริหารด้านต่าง ๆ  กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ

1.2 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา  หาความรู้  ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ของทางราชการและข้าราชการ  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา

1.3 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540  และเป็นศูนย์ข้อมูลของเทศบาลต่อไป  เปิดให้บริการ  ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  08.30  น  -  16.30  น.  และเป็นโครงการต่อเนื่องในการที่จะพัฒนาห้องสมุดให้มีหนังสือ  เอกสาร  บทความ  ฯลฯ  ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ

2.การบริการด้านการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นสถานที่บริการที่ให้บริการประชาชนทั่วไป  ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและยาสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ส่งเสริม  พร้อมกับแนะนำการวางแผนครอบครัว  การคุมกำเนิดและจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด  แจกถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  และการควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคมาสู่คนเช่น  สุนัขบ้า  หนู  แมลงสาบ  ยุง  เป็นต้น             

3.  การจัดการขยะมูลฝอย    ปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  20 – 22 ตัน/วัน  รวมกับขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง    10   แห่ง ในเขตอำเภอบ้านไผ่  ที่นำมากำจัดอีกประมาณ  10 ตัน/วัน  ซึ่งขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดทั้งสิ้น  30 – 32   ตัน/วัน

เทศบาลฯมี  รถเก็บขนขยะมูลฝอย  จำนวน  8  คัน  ประกอบด้วย  รถขนขยะแบบอัดท้าย จำนวน  5  คัน   แบบเปิดข้างเทท้าย   จำนวน 1  คัน  และแบบเปิดปิดอัพ  จำนวน  1  คัน  รถขอเกี่ยว  1  คัน     

รถที่ใช้ในการปฏิบัติกำจัดขยะมูลฝอย  มีจำนวน  4  คัน  ประกอบด้วย  รถแทรกเตอร์  1  คัน  รถแมคโฮ  1  คัน  รถบรรทุกดิน 1  คัน  รถบรรทุกน้ำ  1  คัน  และเครื่องคัดแยกขยะ  1   เครื่อง

            4.  การระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

             ก.  การระบายน้ำ   เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดสร้างท่อและรางระบายน้ำ  เพื่อช่วยในระบบการระบายน้ำภายในเขตเทศบาล  เป็นระยะทางรวม 46,598.29  เมตร  เพื่อลดการท่วมขังของน้ำเมื่อเวลาฝนตก  โดยที่ถนนเจนจบทิศมีท่อระบายน้ำยาวที่สุดในเขตเทศบาลคือยาว  4,625.93  เมตร  รองลงมาคือถนนสุขาภิบาล  2  ความยาวของท่อระบายน้ำในถนนนี้ยาว  3,070.97  เมตร  

             ข. ระบบบำบัดน้ำเสีย   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้งบประมาณสนับสนุนในด้านการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  5  ล้านบาท  ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทย์ ฯ ในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียตามผลการศึกษาและออกแบบ

5.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย   มีพนักงานดับเพลิงจำนวน  18  นาย  แบ่งเป็นพนักงานสามัญ  4  นาย  ลูกจ้างประจำ  8  นาย  ลูกจ้างตามภารกิจ  6  นาย  และมีรถยนต์ดับเพลิง  3  คัน  มีรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว  2  คัน  มีรถยนต์บรรทุกน้ำ  4  คัน  เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม 3 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแม่ข่าย  2  เครื่อง วิทยุสื่อสารมือถือ 50 เครื่อง  น้ำยาดับเพลิงเคมี  100  เครื่อง  ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ  2  ชุด  หน้ากากกันควันพิษ  8  ชุด  เครื่องดับเพลิง  ชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลวระเหยแบบสะสมความดัน  5  เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิด บี ซี เอฟ  จำนวน  4  เครื่อง   และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในโครงการการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน  335  คน

6. ศูนย์บริการประชาชน    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการในเรื่องการบริการสาธารณะต่างๆ เช่น  งานทะเบียนราษฎร์  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติต่างๆและ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนทั่วไป  การ บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งสถานที่ตั้งของศูนย์บริการเทศบาลฯได้จัดตั้งไว้ให้บริการบริเวณ ชั้นล่างของอาคารสำนักงานเทศบาลฯ

7.  โรงฆ่าสัตว์   ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฆ่าโคและสุกร การกำจัดน้ำเสีย  เป็นแบบบ่อผึ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ  2552  เทศบาลฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน  เพื่อรองรับการให้บริการของเทศบาล

8.  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มี  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์หน้าตลาดเทศบาล  4  (เยื้อง  ร.ส.พ.)  

9. บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการตามโครงการอินเตอร์เน็ต  1  ตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่มีความต้องการ    สนใจที่จะใช้อินเตอร์เน็ต  เพื่อหาความรู้  ศึกษาหาความรู้  ข้อมูลด้านต่าง ๆ  บนระบบอินเตอร์เน็ต  โดยเปิดให้บริการฟรีในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น. ณ  ศูนย์บริการร่วมสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่