menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตงาน

ช่วงเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยมีผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม