menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค บางนา

 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th