menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจรับโครงการจ้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุม การตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างศึกษาสำรวจ ทบทวน ออกแบบ และเขียนแบบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายช่างโยธา และวิศวกรกองช่าง ณ ห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม