menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประธานชุมชนทุกชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน ให้สำรวจข้อมูลค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ขอความร่วมมือประธานชุมชนทุกชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน ให้สำรวจข้อมูลค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมทั้งประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่4
ตามที่แนบมานี้
1.คิวอาร์ โค้ด แบบสำรวจข้อมูลค้นหา เฝ้าระวังและป้องกันกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2.ลิงค์เอกสาร แบบสำรวจและมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) จังหวัดขอนแก่น : https://bit.ly/39i8j1Z