เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ

    เนื่องจาก ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปลี่ยนเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) ซึ่งผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่รับเงินผ่านบัญชีธนชาต จำกัด(มหาชน) เดิม จะต้องดำเนินการเปลี่ยบัญชีใหม่เป็นบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) และต้องยื่นเอกสารเปลี่ยนสมุดบัญชีใหม่ ต่อกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ให้มีความถูกต้อง