menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2563

"รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" เช้าวันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ได้ทำการเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2563 โดยมีนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=4408656702509448