menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานการผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559  ดาวน์โหลดเอกสาร>>