เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) ประจำปี 2563  Cilck