menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

คลิ่นนิ่งเดย์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาฯ ร่วมกับอำเภอบ้านไผ่และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนโซนบ้านเกิ้งและวัดโพธิ์ชัย ชุมชนไผ่เก่าพัฒนา

คลิกติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม