menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์

เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ นางสาวดาวรรณ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี2562 ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม