menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ช่วงบ่ายวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

คลิกเพื่อเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติม