menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล

ช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมประชุมในครั้งนี้

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม