menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือจากจังหวัดขอนแก่นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต

เช้าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบเงินบริจาคในนามจังหวัดขอนแก่น จำนวน 25,000บาท ให้กับครอบครัวของนายสราวุธ จันโทแพง ที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในอำเภอบ้านไผ่ รวมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท