menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เย็นวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลปชุมชนสมประสงค์พัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาชุมช

 รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เย็นวันที่ 15 ตุลาคม 2563  นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลปชุมชนสมประสงค์พัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศาลาชุมชนสมประสงค์พัฒนา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม