menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่วนราชการ,หน่วยงานและพี่น้องประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น