menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

มอบสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับคุณแม่วิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร รองประธานมูนิธิธรรมสารเถระ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคม มอบสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับคุณแม่วิภาพร ฉัตรวาณิชเสถียร รองประธานมูนิธิธรรมสารเถระ ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์

https://www.facebook.com/161125453929282/posts/3133800059995125/