เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

โครงการตามแผนป้องกันการทุจริต

        -รายงานผลการจัดทำโครงการกฏหมายควรรู้ ประจำปีงบประมาณ2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

        -รายงานโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

        -รายงานผลการจัดทำโครงการกฏหมายควรรู้ ประจำปีงบประมาณ2562  ดาวน์โหลดเอกสาร>>