menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีขึ้นปใหม ประจําป 2562 วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00น ณ บริเวณลานประชารัฐที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่