menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับมอบ คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19(COVID-19)

เช้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล รับมอบ คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19(COVID-19) จากสภ.บ้านไผ่ เพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม