เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ผลการปฏิบัติงาน

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ รายงานข้อม ดูเอกสาร


รายงานผลการประเมินตนเองตามการประเมินมาตรฐานชั้นต้ำการจัดบริการสาธารณะประจำปีงบมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำปี 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในฯ ฉบับที่2 พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562(ปค.5))
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562(ปค.4)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานผลการจัดการความเสี่ยง 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


ผลการปฏิบัติงานของหน่วยทันใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร