เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ผลการปฏิบัติงาน

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ รายงานข้อม ดูเอกสาร

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 59 ดูเอกสาร

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท.
ประจำปีงบประมาณ 59 ดูเอกสาร

ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืงบ้านไผ่ ครั้งที่ 1 (รอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืงบ้านไผ่ (รอบตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยทันใจ ไตรมาสที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืงบ้านไผ่ ครั้งที่ 2 (รอบตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยทันใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร

รายงานการผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร