เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ผลการปฏิบัติงาน

รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ รายงานข้อม ดูเอกสาร

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 59 ดูเอกสาร

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท.
ประจำปีงบประมาณ 59 ดูเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส1 ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร

ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืงบ้านไผ่ ครั้งที่ 1 (รอบตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืงบ้านไผ่ (ตุลาคม2560-กันยายน 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

นโยบายด้านคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

ผลการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืงบ้านไผ่ (รอบตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยทันใจ ไตรมาสที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืงบ้านไผ่ ครั้งที่ 2 (รอบตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยทันใจ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร

รายงานการผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร