menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวประจำปี2562

เช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุตปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดอบรมโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ประจำปีงบประมาณ 2562.ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)โดยมีนางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม