เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การเปิด - ปิดสมัยประชุมสภา

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>