เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือการให้บริการประชาชน)

 

​​

::: มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ :::

                         คู่มือสำหรับประชาชนฯ
(ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการฯ)
    1.คู่มือตามมาตรฐานกลาง            จำนวน  124  คู่มือ

    2.คู่มือจากเทศบัญญัติของ อปท.  จำนวน    14  คู่มือ
                               รวมทั้งสิ้น      จำนวน  138  คู่มือ   
-------------------------------------------------------------------
ประกอบด้วย

1. คู่มือตามมาตรฐานกลาง จำนวน ..124. คู่มือ ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

งานทะเบียน   ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

           1. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           2. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร     

           3. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร     

           4. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น ดาวน์โหลดเอกสาร     

           5. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร     

           6. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           7. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           8. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร     

           9. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ดาวน์โหลดเอกสาร     

           10. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ดาวน์โหลดเอกสาร     

           11. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร     

           12. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ดาวน์โหลดเอกสาร     

           13. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร     

           14. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร     

           15. การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลดเอกสาร     

           16. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด ดาวน์โหลดเอกสาร     

           17. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม ดาวน์โหลดเอกสาร     

           18. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           19. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร     

           20. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร      

           21. การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลดเอกสาร     

           22. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลดเอกสาร     

           23. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า ดาวน์โหลดเอกสาร     

           24. การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           25. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร     

           26. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           27. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลดเอกสาร     

           28. การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           29. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           30. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร     

           31. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือ เกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร     

           32. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร     

           33. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate Of  identity) ดาวน์โหลดเอกสาร     

           34. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร     

           35. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อใน 

            ทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ดาวน์โหลดเอกสาร     

           36 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           37. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้าน 

           ฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ดาวน์โหลดเอกสาร     

           38. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 

           เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร     

           39 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร     

           40 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ 

           ในประเทศไทยเป็นการถาวร ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           41 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร     

           42 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดา 

           คนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคล 

           ที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด ดาวน์โหลดเอกสาร   

           43 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดย

           บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือ

           โดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ดาวน์โหลดเอกสาร     

           44 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร     

           45. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

           ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           46. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           47. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคล

           ในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           48. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาญสูญ  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           49. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย     

           หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           50.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           51. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           52. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           53. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสาร  

           ต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร     

           54. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           55. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           56. คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการลา  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           *************************************************************

>งานบัตรประชาชน   ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

           1. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์  ดาวน์โหลดเอกสาร          

           2. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน   ดาวน์โหลดเอกสาร         

           3. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           4. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           5. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           6. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก”เด็กชาย” เป็น “นาย” และจาก “เด็กหญิง”เป็น “น.ส.”  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           7. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           8. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           9. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           10. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  ดาวน์โหลดเอกสาร                                                                                        

           11. การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           12. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           13. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตาม  ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           14. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           15. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           16. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ดาวน์โหลดเอกสาร         

          17. การขอตรวจหลักฐานรายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

*************************************************************

งานเทศกิจ   ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

           1. การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร          

           2. การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           *************************************************************

กองช่าง  

           1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           4. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           5. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            7. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            8. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            9. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            10. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            11. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ  ดาวน์โหลดเอกสาร     

            12. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            13. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            14. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            15. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            16. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            17. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            18. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            19. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            20. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            21. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            22. การแจ้งขุดดิน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

nbsp;           23. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            24. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            25. การแจ้งถมดิน  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            26. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            27. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            28. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  ดาวน์โหลดเอกสาร         

            29. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี  ดาวน์โหลดเอกสาร         

           *************************************************************

  ​กองคลัง   

            1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 24 ดาวน์โหลดเอกสาร          

            2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 28 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            4.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 216 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            5.การรับชำระภาษีป้าย 215 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            6.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 264 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            7. แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร   

            8. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร   

            9. คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร   

          *************************************************************

  ​กองสวัสดิการสังคม   

            1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 150 ดาวน์โหลดเอกสาร          

            2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 156 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 157 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           *************************************************************

 ​กองการศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

            1. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ) 152 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            2. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ) 153 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            3. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ) 154 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            4. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ) 155 ดาวน์โหลดเอกสาร     

5. การออกจากโรงเรียนและการรับเทียบโอน-ย้ายนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ) ดาวน์โหลดเอกสาร     

            6. การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ( โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ) ดาวน์โหลดเอกสาร     

span="">การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ) ดาวน์โหลดเอกสาร     

 

           *************************************************************

2.คู่มือจากเทศบัญญัติของ อปท.  จำนวน    14  คู่มือ
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม   
ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

           1. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 232 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           2. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 233 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           3. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 234 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 235 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 241 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 239  ดาวน์โหลดเอกสาร     

           7. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 242 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           8. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 222 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           9. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตาราเมตร 223 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           10. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 224 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  225 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           12. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 231 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           13. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 226 ดาวน์โหลดเอกสาร     

           14. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร     

          15. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร     

 

           *************************************************************

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   

            1. คู่มือ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร     

            2. คู่มือการปฏิบัติงานนิติกรเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวน์โหลดเอกสาร     

            3. คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร     

           *************************************************************

งานการเจ้าหน้าที่   ดาวน์โหลดเอกสาร>>       

           1. กระบวนงานขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร          

           2. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ) ดาวน์โหลดเอกสาร      

           3. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วน) ดาวน์โหลดเอกสาร      

           4. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ) ดาวน์โหลดเอกสาร      

           5.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร      

           6.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร       

           7.โครงการปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาการการปฏิบัติงานบริการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร    

 *************************************************************