menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะทำงานประเมินฯ ผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบไปด้วย ปลัดจังหวัดขอนแก่น คลังจังหวัดขอนแก่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม