menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับฟังการนำเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล และนางสาววรินทร ลิมสุวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รับฟังการนำเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาบ้านไผ่ โดยนางณัชวดี ไตลังคะ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบ้านไผ่ ณ ห้องปฏิบัติงานรองปลัดเทศบาล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่