menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยรับเกียรติจาก นายนิพนธ์ จรุงเกียรติจาก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินครับ

ช่วงบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยรับเกียรติจาก นายนิพนธ์ จรุงเกียรติจาก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไผ่เงินครับ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม