เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

งพื้นที่สร้างการรับรู้เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

“รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” เช้าวันที่ 11 มกราคม 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้นายสัญญา โม้อ้อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่ ร่วมกับอำเภอบ้านไผ่ สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่และสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ สร้างการรับรู้เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ให้กับสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนางสุภาภรณ์ สายสุด ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนาสยอำเภอบ้านไผ่ เป็นผู้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้กับประชาชน.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม