menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 6/2562

ช่วงบ่ายวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ (ชั้น2)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม