menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค(ไถ่ชีวิตโค)

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.59น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ ลงพื้นที่มอบโค ให้กับนายสมร ภูวินทะ ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค(ไถ่ชีวิตโค) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ชุมชนหมู่4พัฒนา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติมาร่วมในการมอบครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่