menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2563

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่
เช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2563 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมีประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและอสม.เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม