menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมใจไปเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เตรียมพร้อมกับการเลือกตั้งประธานชุมชน 2562 เลือกผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนท่าน ขับเคลื่อนชุมชนของท่านให้เกิดการพัฒนา 
..........เทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจไปออกเสียงเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการชุมชน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศาลาชุมชนของท่าน 

#มาร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อประชาธิปไตยเลือกผู้นำที่ดีเพื่อมาพัฒนาชุมชนและเมืองบ้านไผ่ไปพร้อมๆกันค่ะ