menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง)

ช่วงเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง) ตรวจอาหารกลางวันนักเรียน และตรวจสอบประตูรั้วศูนย์ที่ชำรุด เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไข ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม