menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี2562 1-30 พ.ย.2560 นี้

ผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2500 - 30 กันยายน 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด สามารถไปขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2560 โทร.0 4327 2265 
ทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ทันตามกำหนด โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค.2561 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ 
หลักฐานประกอบการจดทะเบียน 
1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย