เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานการประชุมประชาคม

 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ

     - รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - ขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ดาวน์โหลดเอกสาร>> >  
     - ขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

   - ขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - ขอเสนอรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   ดาวน์โหลดเอกสาร>>