menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสียของบ่อฝังกบขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายอิทธิพล พวกเมืองพล ผู้อำนวยการกองข่าง นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองช่างได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสียของบ่อฝังกบขยะของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม