เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (019)

     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2564 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือนแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2562 (รอบ 6 เดือนหลัง)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2562 (รอบ 6 เดือนแรก)   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (020)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (020)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (020)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>