เทศบาลเมืองบ้านไผ่
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ 2560 ฉบับที่1 ดูเอกสาร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2564)
ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ดูเอกสาร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2559-2561)
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ดูเอกสาร


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


แบบประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)
ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)
ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 ดูเอกสาร


แบบประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร