menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นานกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่