menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลตรวจสอบจาก ส.ต.ง/ป.ป.ช/ป.ป.ท

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (031)  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (029)  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท.  2559 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท.  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดาวน์โหลดเอกสาร>>