เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร

เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ....
ประจำปีงบประมาณ 0000 ดูเอกสาร

เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....
ประจำปีงบประมาณ 0000 ดูเอกสาร

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการจัดการจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ. ...
ประจำปีงบประมาณ 0000 ดูเอกสาร

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการจัดการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ...
ประจำปีงบประมาณ 0000 ดูเอกสาร

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...
ประจำปีงบประมาณ 0000 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ 2558 ฉบับที่1 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2557
ประจำปีงบประมาณ 2557 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2556
ประจำปีงบประมาณ 2556 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2555
ประจำปีงบประมาณ 2555 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2554
ประจำปีงบประมาณ 2554 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2553
ประจำปีงบประมาณ 2553 ดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2552
ประจำปีงบประมาณ 2552 ดูเอกสาร