เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ราชการ)

- ที่ตั้งศูนย์  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

- คำสั่งจัดตั้งศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 

รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

     - รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   


รายงานผลการวินิจฉัยให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน 

- ขอคัดสำเนาหนังสือรับรองการก่อสร้าง (อ.6) ของโรงแรมแจสเปอร์ ถนนเจ้าเงาะพร้อมแบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างและนำมายื่นจดแจ้งว่าก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมใช้งาน 10 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>